Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Mål 3 handlar om att alla människor ska ha samma möjligheter att få en bra hälsa och välbefinnande.

Att människor mår bra och är friska är viktigt för att de ska kunna bidra till utveckling i samhället. Människor i alla åldrar behöver naturen för mat och fritid för sitt välbefinnande, det vill säga för att må bra. Vi behöver också trygghet och ett socialt liv för att må bra.

Många människor mår bättre och lever längre idag än förut. Sedan 1990 är det till exempel 50% färre barn som dör i världen.

För att alla i ett samhälle ska vara friska behövs bra, modern vård och tillräckligt med mat. Alla människor ska kunna få hjälp om de blir sjuka.

Innehåll

Titta på Globala mål i sikte på URplay >>>

Serien fokuserar på globala målen, vad de betyder och vad vi kan göra för att nå dem.

Vilka förändringar krävs?

Delmålen och indikatorerna beskriver i detalj vad vi vill uppfylla med målet. Varje mål har ett antal delmål som beskriver vilka förändringar som behöver göras för att nå målet. Varje delmål har ett antal indikatorer med vilka vi kan mäta hur långt vi har kommit med förändringarna.

DELMÅL

Antalet mödrar som dör när de föder barn ska minskas till mindre än 70 av 100 0000 förlossningar där barnet är levande när det föds.

INDIKATORER

3.1.1 Mödradödlighet

3.1.2 Andel födslar med kvalificerad vårdpersonal

Se till att inga barn under fem år dör av till exempel sjukdomar och olyckor som hade kunnat förhindras.

3.2.1 Dödlighet bland barn under fem år

3.2.2 Neonatala dödlighet

Epidemier av sjukdomar som aids, tuberkulos, hepatit och andra sjukdomar som smittar många ska stoppas.

3.3.1 Antal nya fall av HIV-infektion per 1000 invånare, utefter kön, ålder och nyckelpopulation

3.3.2 Fall av Tuberkulos per 1000 invånare

3.3.3 Fall av malaria per 1000 invånare

3.3.4 Fall av hepatit B per 1000 invånare

3.3.5 Antal människor som behöver vård mot försummade tropiska sjukdomar

Ordna insatser så att personer som dör för tidigt av sådana sjukdomar som inte smittar ska minska med en tredjedel. Främja, stödja, människors psykiska hälsa och välbefinnande.

3.4.1 Antal döda på grund av hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes eller kroniska lungsjukdomar

3.4.2 Frekvens av självmord

Ordna mer insatser som förebygger drogmissbruk, så att färre personer börjar med droger. Skapa bättre behandling för personer som missbrukar alkohol och droger.

3.5.1 Behandlingsåtgärder för missbrukare (läkemedel, psykosociala åtgärder, rehabilitering och eftervård)

3.5.2 Skadligt intag av alkohol, definierat utefter nationella riktlinjer så som alkoholkonsumtion per capita (+15 år) inom ett kalenderår i liter ren alkohol

Antalet personer som dör och skadas i trafikolyckor i världen ska minska med hälften.

3.6.1 Dödsfall till följd av trafikolyckor

Alla ska ha tillgång till hälsovård och information om den sexuella hälsan. Det handlar till exempel om sexualitet och graviditet, och hur man skyddar sig mot graviditet och könssjukdomar.

3.7.1 Andel kvinnor i reproduktiv ålder (15–49 år) som har tillgång till modern familjeplanering

3.7.2 Antal tonårsförlossningar per 1000 kvinnor i respektive åldersgrupp (10–14 år; 15–19 år)

Det ska finnas en allmän hälso-och sjukvård av bra kvalitet, till alla människor. Det ska finnas ekonomiskt skydd om man blir sjuk, och bra medicin och vaccin som alla kan ha råd med.

3.8.1 Tillgång till grundläggande hälsovård (mödravård, vård för nyfödda och barn, vård mot infektionssjukdomar och icke smittsamma sjukdomar)

3.8.2 Antal människor som omfattas av sjukförsäkring eller offentligt hälsovårdssystem per 1000 invånare

Antalet personer som blir sjuka och dör på grund av skadliga kemikalier och föroreningar ska minska väldigt mycket. Föroreningar i luften, vattnet och marken ska också minska.

3.9.1 Dödsfall till följd av luftföroreningar inomhus och utomhus

3.9.2 Dödsfall till följd av osäker tillgång till vatten och sanitet samt bristfällig hygien

3.9.3 Andel dödsfall till följd av oavsiktlig förgiftning

Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobak ska genomföras. Den bestämmer att det ska finnas kontroll av tobak i alla länder, för att minska användningen av tobak.

3.A.1 Åldersstandardiserad förekomst av tobaksbruk bland människor i ålderskategorin 15 år och äldre

Stödja forskning om vaccin och medicin mot sjukdomar som främst drabbar utvecklingsländerna. Se till att alla får tillgång till nödvändiga läkemedel och vaccin som alla kan ha råd med.

3.B.1 Andel av befolkning som har god tillgång till och råd med medicin och vaccin

3.B.2 Offentligt utvecklingsbistånd till medicinsk forskning och sektor för grundläggande hälsa

Hälso-och sjukvården i utvecklingsländerna ska få mer pengar och hjälp till att anställa personal. De ska också få stöd att utbilda, och kunna behålla sin sjukvårdspersonal.

3.C.1 Antal och fördelning av sjukvårdspersonal

Alla länder, framför allt utvecklingsländerna, behöver bättre system som kan varna för hälsorisker och sjukdomar. Det behövs också system för att hantera hälsorisker, både inom och mellan länder.

3.D.1 Det internationella hälsoreglementets (IHR) kapacitet och hälsovårdsberedskap

Sveriges utmaningar med mål 3

På URplay kan du lyssna på en förkortad version av poddarna Kjellsorterat där Kjell Eriksson intervjuar Ida Texell från 2030-delegationen (2019). Ida förklarar alla sjutton mål med Sverige som utgångspunkt. Lyssna på podden eller ta del av sammanfattningen nedan.

Till Kjellkoll på URplay >>>

Mål 3 handlar om att alla människor ska ha samma möjligheter att få en bra hälsa och välbefinnande.

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Vi vill gärna leva länge i Sverige, och vi lever också längre jämfört med andra länder. Vi har även en god hälsa, enligt vår egen bedömning. Vi har också ganska god tillgång till hälso- och sjukvård.

Däremot är hälsan ojämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Den psykiska ohälsan ökar också, särskilt hos unga människor. De känner sig pressade och ibland stressade. Det är en utmaning att få människor att må bra, kunna fungera i samhället och känna sig värdefulla. De ska känna makt att kunna utforma sina liv.

Nyckeln till vår överlevnad

För 60 miljoner år sedan fanns det många olika sorter av människor, men det är bara en som överlevde. Det skriver Yuval Noah Hararis i sin bok “Sapiens: en kort historik över mänskligheten och människans utveckling”. Enligt honom beror det på att vi kunde tro på någonting tillsammans: idén om det bättre, och om våra tankar och fantasi. Att vi samarbetade, även om vi var olika, är också en anledning till vår överlevnad.

Vi behöver se varandra som den vi är och hjälpa varandra när vi har dåliga dagar.

Utställare som bidrar till mål 3

(Visited 268 times, 1 visits today)