Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 handlar om en hållbar ekonomisk tillväxt för alla, att alla människor ska kunna få ett jobb som kan försörja dem utan att det skadar dem eller naturen.

Mer än hälften av alla som jobbar i världen idag har arbete som inte är trygga. Det kan handla om för låga löner, ingen försäkring om något händer, eller ingen möjlighet att utbilda sig till något annat. Om 20 år kommer 800 000 miljoner fler människor än idag att behöva jobba.

Vi behöver därför skapa fler arbetsmöjligheter och jobben måste vara hållbara för både människor och miljön. Ekonomin måste växa utan att skada naturen eller människor. För att alla ska få det bättre på sitt jobb behöver vi se till att arbetarnas rättigheter skyddas. Det finns barn som tvingas arbeta, och vi har fortfarande problem med slaveri och människohandel.  Slaveri är när människor tvingas arbeta utan att få lön. Människohandel är när människor tvingas bort från sitt hem eller land för att arbeta. De får kanske lön men är inte trygga eller fria. Vi måste stoppa barnarbete, människohandel och slaveri helt.

Innehåll

Titta på Globala mål i sikte på URplay >>>

Serien fokuserar på globala målen, vad de betyder och vad vi kan göra för att nå dem.

Vilka förändringar krävs?

Delmålen och indikatorerna beskriver i detalj vad vi vill uppfylla med målet. Varje mål har ett antal delmål som beskriver vilka förändringar som behöver göras för att nå målet. Varje delmål har ett antal indikatorer med vilka vi kan mäta hur långt vi har kommit med förändringarna.

DELMÅL

Se till att ekonomin i alla länder växer på ett sätt som passar länderna. Den totala ekonomiska aktiviteten under ett år eller BNP (bruttonationalprodukten) i utvecklingsländerna ska öka med minst 7 procent.

INDIKATORER

8.1.1 Årlig tillväxt av real BNP per capita

Få högre ekonomisk produktivitet genom att satsa på variation, och bättre versioner av teknik och nya uppfinningar. Satsa på områden där man ökar varornas värde, och där det finns många jobb.

8.2.1 Årlig tillväxt av real BNP per anställd

Stödja politik för att företag ska bli mer produktiva och ha bra villkor för dem som arbetar. Stöd kreativitet och nya lösningar och uppmuntra företagande, till exempel att små och medelstora företag växer.

8.3.1 Andel inofficiell anställd arbetskraft exklusive jordbrukssektorn, utefter kön

Resurserna i konsumtionen och produktionen ska användas mer effektivt i hela världen. Ekonomin ska växa, utan att samtidigt skada miljön.

8.4.1 Materialfotavtryck, materialfotavtryck per capita och materialfotavtryck per BNP

8.4.2 Inrikes materialkonsumtion, inrikes materialkonsumtion per capita och inrikes materialkonsumtion per BNP

Alla kvinnor och män, även ungdomar och personer med funktionsnedsättning, ska ha full sysselsättning, alltså kunna arbeta heltid. Alla som arbetar ska ha bra villkor och samma lön för samma arbete.

8.5.1 Genomsnittlig timlön för kvinnor och män, utefter yrke, ålder och funktionsnedsättning

8.5.2 Arbetslöshet, utefter kön, ålder och funktionsnedsättning

Minska antalet ungdomar som inte jobbar eller studerar.

8.6.1 Andel ungdomar (15–24 år) som inte är under utbildning, anställning eller praktik  

Hitta sätt att stoppa arbete under tvång, modernt slaveri och handel med människor, nu eller så fort som möjligt. Se till att förbjuda att barn arbetar eller används som soldater, så att det kan stoppas helt.

8.7.1 Andel och antal barn i ålder 5–17 år som tvingas arbeta, utefter kön och ålder

Skydda rättigheterna för de som jobbar. Stödja en trygg och säker arbetsmiljö för alla. Även för invandrare som kommit till ett land för att jobba, särskilt om de är kvinnor, och människor som har otrygga jobb.

8.8.1 Frekvens av dödliga och icke-dödliga arbetsskador, utefter kön och invandrarstatus

8.8.2 Ökning av nationell efterlevnad av arbetsrättigheter (föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar) baserat på Internationella Arbetsorganisationens textdokument och lagstiftning, utefter kön och invandrarstatus

Ta fram och genomför en politik för hållbar turism. Den ska skapa nya jobb, och stödja lokal kultur och lokala produkter.

8.9.1 Turistnäringens direkta BNP i förhållande till total BNP och tillväxthastighet

8.9.2 Antal arbetstillfällen inom turistnäring i relation till totalt antal arbetstillfällen och tillväxthastighet av arbetstillfällen, utefter kön

De ekonomiska instituten, till exempel banker och försäkringsbolag, som finns i ett land ska bli starkare. De ska få stöd så att de kan ge tillgång till sina tjänster till alla.

8.10.1 Antal kommersiella bankfilialer och uttagsautomater per 100 000 vuxna

8.10.2 Andel vuxna (+15 år) med ett konto hos bank eller annan finansiell institution eller ett konto hos en betaltjänstleverantör via mobilen

Öka stödet för handel (Aid för Trade) till utvecklingsländerna, särskilt de som är minst utvecklade. Använd det starka ramverket för bistånd till handel.

8.A.1 Åtaganden och utbetalningar till handelsrelaterade stödet Aid for Trade

Ta fram och genomför en strategi som ska ge sysselsättning till ungdomar i hela världen. Genomför Internationella Arbetsorganisationens globala sysselsättningspakt.

8.B.1 Statliga utgifter för socialt skydd och sysselsättningsprogram som andel av nationell budget och BNP

Sveriges utmaningar med mål 8

På URplay kan du lyssna på en förkortad version av poddarna Kjellsorterat där Kjell Eriksson intervjuar Ida Texell från 2030-delegationen (2019). Ida förklarar alla sjutton mål med Sverige som utgångspunkt. Lyssna på podden eller ta del av sammanfattningen nedan.

Till Kjellkoll på URplay >>>

Mål 8 handlar om en hållbar ekonomisk tillväxt för alla, att alla människor ska kunna få ett jobb som kan försörja dem utan att det skadar dem eller naturen.

Sverige har en bra ekonomisk utveckling och en minskande arbetslöshet. Men det finns ändå ganska stora ojämlikheter på arbetsmarknader och i arbetslivet.Det finns exempelvis personer som flyttat hit från andra länder, som har svårt att få jobb trots att de har hög utbildning. Hur kan vi använda utländsk kompetens på ett bra och klokt sätt?

Alla människor måste kunna försörja sig utan att skadas eller utnyttjas. Idag finns det till exempel batterier i nästan allt. Men en viktig del i batterierna är grundämnet kobolt. Även om det är ovanligt kan man bli förgiftad av kobolt, vilket påverkar bland annat hjärta och lungor. Kobolt kan också vara cancerframkallande. Dessutom bryts kobolt ofta i gruvor i Kongo och där finns det barn som jobbar. Elektronik kan också innehålla andra skadliga tungmetaller som kvicksilver, kadmium, koppar och bly.

Därför är det viktigt att återvinna elektronik och andra produkter som kräver mycket för att produceras. Det bästa vore om det vi köper kunde hålla längre. Utvinning av ädelmetaller har också en kraftig miljöpåverkan och det är därför viktigt att förändra tillverkning som skadar människor och miljön.

Utställare som bidrar till mål 8

(Visited 397 times, 1 visits today)