Mål 5 - Jämställdhet

Mål 5 handlar om att vi ska ha jämställdhet I världen så att kvinnor och flickor får makten att bestämma över sitt liv.

Jämställdhet handlar om att kvinnor ska ha samma rättigheter, resurser och makt i samhället som män. Jämställdhet är viktigt för fred och en hållbar utveckling. Våld och diskriminering mot kvinnor skadar både personer och samhället.

Det är en mänsklig rättighet att leva utan våld och diskriminering, och viktigt för att ett samhälle ska kunna utvecklas på ett bra sätt.

Innehåll

Titta på Globala mål i sikte på URplay >>>

Serien fokuserar på globala målen, vad de betyder och vad vi kan göra för att nå dem.

Vilka förändringar krävs?

Delmålen och indikatorerna beskriver i detalj vad vi vill uppfylla med målet. Varje mål har ett antal delmål som beskriver vilka förändringar som behöver göras för att nå målet. Varje delmål har ett antal indikatorer med vilka vi kan mäta hur långt vi har kommit med förändringarna.

DELMÅL

Stoppa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

INDIKATORER

5.1.1 Förekomst av lagliga ramverk för att främja, implementera och övervaka jämställdhet och icke-diskriminering utefter kön

Stoppa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor hemma och utanför hemmet, bland annat människohandel eller sexuellt utnyttjade.

5.2.1 Andel flickor och kvinnor, 15 år och äldre, som utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner under de senaste 12 månaderna, utefter typ av våld och ålder

5.2.2 Andel kvinnor och flickor i åldern 15 år och äldre som utsatts för sexuellt våld av andra än en intim partner under de senaste 12 månaderna, utefter ålder och förekomstplats

Stoppa alla skadliga traditioner, som äktenskap mellan barn och tonåringar, att tvinga människor att gifta sig och könsstympning.

5.3.1 Andelen kvinnor mellan 20–24 år som ingått äktenskap eller en parrelation före 15 respektive 18 års ålder

5.3.2 Andel flickor och kvinnor mellan 15–49 år som har genomgått en könsstympning, utefter ålder

Sätt värde på obetalt arbete hemma, som att ta hand om barn, städa och laga mat. Genom att samhället ger socialt stöd och skydd, och hjälper till att stödja delat ansvar i hemmet och familjen får det obetalda hemarbetet ett större värde.

5.4.1 Andel tid som spenderas på obetalt hushålls- och vårdarbete, utefter kön, ålder och plats

Se till att kvinnor får lika möjlighet till att leda och fatta beslut inom politiken och företag.

5.5.1 Andel styrelseplatser som innehas av kvinnor i nationella parlament och lokala styren

5.5.2 Andelen kvinnor i ledande befattningar

Se till att alla i samhället har tillgång till sexuell hälsovård och rättigheter som handlar om den, som att bestämma över preventivmedel och graviditet.

5.6.1 Andel kvinnor mellan 15–49 år som fattar egna beslut om sexuella relationer, preventivmedel och reproduktiv hälsa

5.6.2 Antal länder med lagar och förbindelser som garanterar tillgång till sexual- och reproduktiv vård, information och utbildning för kvinnor i åldrarna 15–49 år

Se till att kvinnor har samma rätt till ekonomiska resurser. De ska till exempel kunna äga och bestämma över mark och hus, och få tillgång till ekonomiska tjänster och naturresurser. De ska också ha rätt att ärva.

5.A.1 (a) Andel av jordbrukare med säkrade rättigheter till jordbruksmark, utefter kön; och (b) andel kvinnor med ägande rätt och rättigheter till jordbruksmark, utefter typ av jordbruk

5.A.2 Andel länder där lagen garanterar kvinnors lika rättigheter till ägande/kontroll av mark

Använd mer teknik, särskilt sådan som används i information och kommunikation. Den kan stödja kvinnors makt över sitt eget liv.

5.B.1 Andel individer som äger en mobiltelefon, utefter kön

Inför och stärk politik och lagar som stöder jämställdhet. Den ska öka alla kvinnor och flickors makt över sitt eget liv, på alla nivåer i samhället.

5.C.1 Andel länder med system för att spåra och göra offentliga anslag för jämställdhet och kvinnors egenmakt

Sveriges utmaningar med mål 5

På URplay kan du lyssna på en förkortad version av poddarna Kjellsorterat där Kjell Eriksson intervjuar Ida Texell från 2030-delegationen (2019). Ida förklarar alla sjutton mål med Sverige som utgångspunkt. Lyssna på podden eller ta del av sammanfattningen nedan.

Till Kjellkoll på URplay >>>

Mål 5 handlar om att vi ska ha jämställdhet I världen så att kvinnor och flickor får makten att bestämma över sitt liv.

Vi själva tror att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Agenda 2030-delegationen håller inte med. Det spelar i egentligen ingen roll vilken ranking vi har i världen, utan det viktigaste är att vi tittar på vad vi kan göra med våra förutsättningar. Det är en grundtanke i hela agendan att vi inte ska jämföras oss med andra länder, utan med oss själva, och våra förmågor och möjligheter att göra kloka val samt förbättra världen.

Sådant som kan bli mer jämställt i Sverige:

  • Mäns våld mot kvinnor
  • Kvinnor har lägre löner och pension än män
  • Vi har färre kvinnliga chefer och kvinnor i maktposition
  • Hälsoskillnader mellan kvinnor och män
  • Kunskapsskillnader mellan pojkar och flickor

Vi har pratat om jämställdhet länge, och det kan kännas som att 2030 ligger långt bort i framtiden. Därför kan vi tro att vi har kommit långt. Men det finns branscher där man ligger långt efter och det finns mycket att göra. Jämställdhet är inte bara en fråga för kvinnor utan för alla i samhället. Även män gynnas av ett jämställt samhälle.

Utställare som bidrar till mål 5

(Visited 189 times, 1 visits today)