Ekobanken

Ekobanken är en medlemsbank som gör det möjligt för sina kunder – privatpersoner, föreningar och företag – att genom sin inlåning bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Kunder som sparar pengar i Ekobanken får normal bankränta och samma statliga insättningsgaranti som i andra banker. Samtidigt kan inlåningskunderna vara säkra på att deras pengar också används på ett miljömässigt och etiskt hållbart sätt, och inom de områden man själv valt. 

Transparens

Som enda bank i Sverige redovisar Ekobanken öppet vad deras företags- och föreningskunder lånar pengar till. Ekobanken lånar ut pengar till verksamheter inom områdena ekologi, rättvis handel, hälsa och vård, social omsorg, barn och ungdom, lokal utveckling samt kultur. 

Ekobanken är Sveriges enda transparenta bank och hos oss vet du vad dina pengar gör när de är på banken. Men vi är mer än en bank. Vi är en medlemsbank och vårt uppdrag är att tillsammans med pengars hjälp arbeta för en hållbar framtid. Kan pengar förändra världen? Det är vi övertygade om.

Sustainable Banking

Ekobanken är den svenska representanten för  Sustainable Banking (Social Banking) eller Values-driven Banking som är en växande social och etisk bankrörelse över världen. Ekobanken är bland annat medlem i GABV, Global Alliance for Banking on values, samt Institute for Social Banking.

Ekologiska, sociala och kulturella mervärden

Ekobanken vill medverka till att skapa ekologiska, sociala och kulturella mervärden och göra det möjligt för människor att använda pengar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Ekobankens mest kraftfulla verktyget är bankens utlåningspolicy. Enligt denna ska verksamheter och projekt värderas utifrån samhälleliga, miljömässiga, kulturella, etiska och ekonomiska aspekter.

Oikocredit

Kunder kan även spara pengar på ett Oikocredit sparkonto. Oikocredit är ett globalt kooperativ och samhällsekonomisk investerare som når över 40 miljoner låntagare i ca 70 länder över hela världen via sina mikrofinanspartners. Större delen av krediterna är finansiering till mikrofinansinstitut (MFIer) och resten är till kooperativ och små och medelstora företag. Motsvarande totalsumman på kontona lånar Ekobanken löpande ut till Oikocredit.

Ekobanken bidrar till delmål 1.4, särskilt tillgång till mikrokrediter, genom Oikocredit Sparkonto där låginkomsttagare kan förbättra sina levnadsvillkor med hjälp av mikrokrediter.

Mål 2 handlar bland annat om att trygga livsmedelsförsörjningen och främja ett hållbart jordbruk. Ekobanken bidrar till delmål 2.A genom sin långa tradition att ge lån till ekologiskt och biodynamiskt jordbruk, livsmedelsförädling och jordbruksforskning. Även Ekobankens Oikocredit sparkonto bidrar till delmålet då Oikocredit lägger särskilt fokus på utveckling av landsbygden och områden som jordbruk, förnybar energi och fair trade. Ekobanken ger också lån till lokal utveckling i form av bredbandsutbyggnad.

Ekobanken bidrar till delmål 3.5 genom sitt långvariga stöd och utlåning till verksamheter inom vård och omsorg, vilket inkluderar rehabilitering för människor som tar sig ur kriminalitet och missbruk.

Ekobanken bidrar till delmål 4.1 genom utlåning till idéburna förskolor, skolor och eftergymnasial utbildning. Exempel på dessa är fristående idéburna förskolor, grund-, sär- och gymnasieskolor samt skolskepp som drivs av engagerade föräldrar och lärare.

Ekobankens människosyn präglas av en respekt för människans individualitet och diskriminering av människor får inte förekomma. Ekobanken ställer krav på sina större lånekunder att principer inom jämställdhetsfrågor måste följas och att all diskriminering ska motverkas. På det sättet bidrar Ekobanken till delmål 5.1. Oikocredit, genom Ekobankens Oikocredit sparkonto, lägger särskilt fokus på att erbjuda krediter till kvinnor.

Ekobanken bidrar till delmål 7.2 genom utlåning till projekt för ökad produktion av förnybar energi. Ekobankens Oikocredit sparkonto ger Oikocredit möjlighet att investera i större projekt inom förnybar energi. 

Ekobanken påverkar delmål 8.5 genom sin förmedling av krediter som ska främja en sund utveckling av fria och allmännyttiga initiativ.

Ekobanken ger till exempel lån till initiativ som leder till en mer rättvis handel, fair trade. Detta bidrar bland annat till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor samt att motverka diskriminering mot tex kvinnor och personer med funktionsnedsättning.

Ekobanken kräver att företag och projekt som söker lån ska uppfylla kriterier som formar ett mer hållbart och humant samhälle, exempelvis ett aktivt arbete mot barnarbete. 

Ekobankens utlåning till kultur och lokal utveckling stödjer delmål 8.9 om hållbar turism och verksamheter som främjar lokal kultur och lokala produkter.

Ekobanken arbetar aktivt med att stödja låneprojekt som ger alla människor, oavsett ålder, kön, ursprung etc. möjlighet att bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Genom att motverka ojämlikhet, vara inkluderande, samt främja ett aktivt socialt och kulturellt liv bidrar Ekobanken till delmål 10.2.

Genom Ekobankens utlån till företag, organisationer och privatpersoner är banken en bidragande faktor till utveckling av våra samhällen och därmed vårt kulturarv. Ekobanken bidrar till delmål 11.4 genom att låna ut till bland annat verksamheter och föreningar som bedriver socialt arbete och vård med fokus på individen och mänskliga värden, och utan vinstsyfte. Det kan också handla om sociala arbetskooperativ, boendegemenskaper, äldrekooperativ eller handikappomsorg. Ekobanken ger även lån till t.ex. tidskrifter, kulturhus, teatergrupper, vuxenutbildningar, religiösa sammanslutningar, gemenskapsboenden och matkultur vilket är en del av vårt kulturarv.

Ekobankens utlån till företag och kooperativ som tillhandahåller klimatvänliga cykel- och eltransporter, ekologisk mat och kläder, hållbara bostäder och hållbar turism bidrar till delmål 12.2.

Ekobanken bidrar till att skydda den biologiska mångfalden genom att ge lån till biodynamiskt jordbruk. Denna typ av jordbruk ställer krav på odlaren att behålla och främja biodiversiteten genom olika typer av åtgärder.

Vi har valt att analysera Ekobankens verksamhet enbart utifrån deras bidrag till globala målen och delmål eftersom kundernas bidrag till indikatorerna är svåra att värdera i siffror. 

Vill du läsa mer om övriga globala mål ?

Vill du ta en titt på andra utställare?

(Visited 790 times, 1 visits today)