Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, starka och hållbara.

Mer än hälften av alla människor i världen bor i städer, och fler och fler flyttar från landet till staden. När städerna växter, blir ekonomin ofta starkare. Men det kan också skapa problem för naturens ekosystem. Det kan göra så att de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan människor växer.

Vi måste tänka hållbart när vi planerar och bygger städer. Vi behöver nya lösningar för att få hållbar infrastruktur, återvinning och ta hand om giftiga kemikalier på ett säkert sätt. Annars riskerar vi att skada naturen och vår hälsa ännu mer än vi gör nu.

Innehåll

Titta på Globala mål i sikte på URplay >>>

Serien fokuserar på globala målen, vad de betyder och vad vi kan göra för att nå dem.

Vilka förändringar krävs?

Delmålen och indikatorerna beskriver i detalj vad vi vill uppfylla med målet. Varje mål har ett antal delmål som beskriver vilka förändringar som behöver göras för att nå målet. Varje delmål har ett antal indikatorer med vilka vi kan mäta hur långt vi har kommit med förändringarna.

DELMÅL

Se till att alla har tillgång till bostäder som fungerar och är säkra, till ett pris som alla har råd med. Alla ska ha tillgång till grundläggande tjänster, och slumområden ska rustas upp.

INDIKATORER

11.1.1 Andel av stadsbefolkningen som lever i slumområden, informella bosättningar eller i bristfälliga bostäder

Det ska finnas säkra, tillgängliga och hållbara system för transporter, till ett pris som alla har råd med. Trafiken ska bli säkrare, särskilt genom att kollektivtrafiken byggs ut för alla.

11.2.1 Andel av befolkningen som har god tillgång till kollektivtrafik, utefter kön, ålder och funktionsnedsättning

Städer ska vara inkluderande och hållbara. Se till att människor får delta vid planeringen och skötseln av bostäder, som ska vara hållbar, i alla länder.

11.3.1 Förhållandet mellan urbanisering och befolkningstillväxt

11.3.2 Andel städer med demokratisk struktur för det civila samhällets deltagande i stadsplanering och förvaltning som nyttjas regelbundet

Se till att stärka sådant som kan skydda och trygga världens värdefulla naturarv och kulturarv.

11.4.1 Totala utgifter (offentliga och privata) per capita som spenderas på bevarande, skydd och bibehållande av all kultur- och naturarv, utefter typ av arv (kultur, natur, blandat, världsarv), bestämmandenivå (nationell- regional- eller lokalnivå), typ av utgift (driftkostnad/investering) och typ av privat finansiering (donationer, privat ideell sektor eller sponsor)

Antalet personer som dör och drabbas av katastrofer, till exempel på grund av vatten, ska minska. De ekonomiska förlusterna på grund av katastrofer ska minska. Särskilt fokus ska ligga på människor som är fattiga och i utsatta situationer.

11.5.1 Antal dödsfall, försvunna personer och personer som drabbats av naturkatastrofer per 100 000 invånare

11.5.2 Direkta ekonomiska förluster i samband med en naturkatastrof i förhållande till globalt BNP, inklusive skador på infrastruktur och störningar i grundläggande service

Minska den negativa miljöpåverkan per person i städerna. Se till att det blir bättre kvalitet på luften, och fokusera på hanteringen av avfall.

11.6.1 Andel kommunalt avfall som regelbundet samlas in och sluthanteras adekvat i förhållande till det totala kommunala avfallet, utefter städer 

11.6.2 Årliga medelvärden av luftpartiklar (PM2,5 och PM10) i städer

Alla ska ha tillgång till grönområden och offentliga platser som är säkra och inkluderande. De ska vara tillgängliga för alla, även kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

11.7.1 Andel av den bebyggda staden som är tillgänglig för allmän användning, utefter kön, ålder och funktionsnedsättning

11.7.2 Andel människor som utsatts för fysiska eller sexuella trakasserier, utefter kön, ålder, funktionsnedsättning, och händelseplats de senaste 12 månaderna

Stödja positiva och miljömässiga kopplingar mellan olika områden i städer, områden nära städer och på landet. Det ska göras genom att stärka planeringen för utveckling, både inom länderna och i regioner.

11.A.1 Andel av befolkningen som bor i städer som implementerar stads- och regionutvecklingsplaner, utefter stadens storlek

Öka antalet städer och samhällen som genomför strategier och planer för att öka inkludering, att använda resurser effektivt, att klara klimatförändringarna och för att minska katastrofer.

 

11.b.1 Andel lokalt styre som antar och implementerar strategier för katastrofriskreducering i linje med Sendai ramverket för katastrofriskreducering 2015-2030a

11.B.2 Antal länder med nationell och lokal strategi för katastrofriskreducering

Stödja de minst utvecklade länderna ekonomiskt och med teknisk hjälp, så att de kan bygga hållbart. Byggnaderna ska bestå av lokalt material, och de ska tåla mycket.

11.C.1 Andel ekonomiskt stöd till de minst utvecklade länderna som avsätts för byggande och renovering av hållbara, motståndskraftiga och resurseffektiva byggnader som byggs med lokalt material

Sveriges utmaningar med mål 11

På URplay kan du lyssna på en förkortad version av poddarna Kjellsorterat där Kjell Eriksson intervjuar Ida Texell från 2030-delegationen (2019). Ida förklarar alla sjutton mål med Sverige som utgångspunkt. Lyssna på podden eller ta del av sammanfattningen nedan.

Till Kjellkoll på URplay >>>

Mål 11 handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, starka och hållbara.

Här kan man komma på nya idéer på hur vi kan bo, jobba, hur samhällen kan se ut. Målet ställer frågor om hur vil vill bo och trivas. Idag bor Sveriges befolkning i och runt städer och tätorter. Hållbar stadsutveckling styrs av hur vi väljer att interagera med varandra. Det är upp till kommunen och landstingen att ordna förutsättningar för att det ska bli så bra som möjligt, utifrån önskemål och tankar människor har om sin egen del i samhället.

En utmaning är bostadssegregation, bostadsbrist och ökad skuldsättning i tätorter. Man måste också tänka på kvalitet när man bygger. Är det hållbart med de höga husen? Vad bygger man med? Hur beter husen sig vid olika typer av påverkan?

Kjell träffar Eva Källander som kallas höghusbonden och hon visar hur hydroponisk odling fungerar. Man kan lätt odla hela året om hemma med en sådan odling. Vatten, näringsämnen och rätt sorts belysning är det enda man behöver. Det har funnits länge för till exempel gurka och tomater, men folk har inte gjort det hemma.

Utställare som bidrar till mål 11

(Visited 414 times, 1 visits today)