Globala målen, ett verktyg för att nå hållbar utveckling

På den här sidan hittar du information om FN:s globala mål för hållbar utvecklingsomär en del av Agenda 2030, som alla FN-länder skrivit under. De 17 globala målen är konkret utformade med syftet att alla människor ska få ett bättre liv, samtidigt som klimatförändringarna ska minska. Med den här webbsidan vill Ekocentrum konkretisera vad arbetet med de globala målen innebär och visahur,och i vilken grad, en verksamhet kan bidra till att nå målen. 

Härifrån kan du ta dig till alla globala målen. För varje mål hittar du information om mål och delmål på lätt svenska, samt länkar till utställare som bidrar till målet. På våra utställares respektive sida kan duseen analys över hur de bidrar till målen. 

Du kan också läsa mer om Agenda 2030 och globala målen generellt. Vi svarar på olika frågor och beskriver hur arbetet med målen går till.

Ekocentrum har även samlat tips och verktyg på hur en verksamhet kan integrera de globala målen i sitt hållbarhetsarbete. Det finns många olika sätt att göra det på men det finns också mycket hjälp att få.

Innehåll

Globala målen på lätt svenska

Innehåll

Deglobala målen för hållbar utveckling (SustainableDevelopmentGoalspå engelska) ingår iAgenda 2030. Det är en överenskommelsesom kom tillår2015 och undertecknades av samtliga FN’smedlemsstater.

 

 

De globala målen är en fortsatt handlingsplan efter Milleniemålen,sombestod av åtta mätbara mål. Syftetvaratt förbättra livet för fattiga människor och att skapa förutsättningar för en hållbar global utveckling i världen till år 2015. Målsättningarna iMillenniemålenuppnåddes inte helt, vilket ledde till den nya överenskommelsen. 

För att uppmuntra medlemsländerna till att öka takten för att uppnå målen har perioden mellan 2020 och 2030 fått namnet ”Decadeofaction”. Det ska vara ett decennium av ökad ambitionsnivå med många olika åtgärderför en hållbar utveckling. 

 

Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som någonsin har antagits. Den utgör en tydlig plan med olika fokusområden, och varje land ska arbeta med samtliga mål på bästa sätt.Det är allas ansvar att kämpa mot miljöproblemen, och för en rättvis utveckling för alla.

FN:s samtliga 193 medlemsländer har förbundit sig till 17 globala mål, med 169 delmål, för att uppnå följande till år 2030: 

  • 1. Avskaffa extrem fattigdom 
  • 2. Minska ojämlikheter 
  • 3. Lösa klimatkrisen 
  • 4. Främja fred och rättvisa

Den transparanta processen som ledde fram till Agenda 2030 är unik i FN:s historia. Representanter från regeringar, privata sektorn, forskare och civilsamhället över hela världen deltog i framtagandet av agendan. 10 miljoner människor kom till tals genom MyWorld2015, en global enkät för en bättre värld. 

Fram till år 2030 kan även DU göra din röst hörd gällande globala målen för hållbar utveckling iMyWorld2030! 

FN har tagit fram 230 indikatorer för att mäta resultatet för de globala målen för alla länder. Varje land ska också ta fram egna, nationella indikatorer och andra metoder för att mäta sitt arbete. I Sverige är det SCS (Statistikmyndigheten) som tar fram de nationella indikatorerna, på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Sveriges indikatorer >>>  

 

FN:smedlemsländer får själva välja om de vill rapportera in sitt arbete tillFN:shögnivåforum för hållbar utveckling som hålls varje år. Sverige lämnade in sin första rapport 2017, och underlag från Statistikmyndigheten inför den andra rapporten lämnades in i mars 2021.

Läs rapporten Statistisk lägesbild 2021 >>>

Varje medlemsland i FN har skrivit under på att vidta lämpliga åtgärderför att nå målen,utifrån sina ekonomiska och sociala förutsättningar.Till skillnad från Milleniemålen fokuserar inte dessa mål bara på utvecklingsländerna, och deutvecklade länderna har ett ansvar att hjälpa utvecklingsländer att nå målen. 

 

Alla delar av samhället måste jobba för att de globala målen ska uppnås. Organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer behöver inkluderas. De globala målen är till för alla, och vi måste alla delta aktivt för att lyckas. 

 

För att nå målen behövs förändringar på många olika planer. En bra början är att integrera globala målen i sin verksamhet och titta på vilka förändringar som behöver göras. Vilka mål bidrar redan verksamheten till? Vilka förändringar skulle ge mest effekt och är ekonomiskt möjliga? Kan jag få hjälp att att ställa om? Dessa frågor behöver alla ställa sig.

 

I Sveriges regering har Isabella Lövin, miljö- och klimatminister, och Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, ett särskilt ansvar för att leda arbetet med Agenda 2030 och Globala målen.

Läs mer om regeringens arbete med globala målen >>> 


Globala målen för hållbar utveckling är:

Universella

De riktar sig till alla världens länder. Alla länder bär ett gemensamt ansvar för att genomföra dem. 

Inkluderande

De har tagits fram genom den mest transparanta och inkluderande processen i FN:s historia. Där många fått göra sin röst hörd.  

Integrerade och odelbara

Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och det krävs framgång inom alla områden för att målen ska kunna uppnås. Även om de har nummer, betyder det inte att ett mål prioriteras över det andra. Genom att ett mål uppfylls så förenklar det vägen att uppnå ett annat.  

Gäller alla

Ledordet för globala målen är att ingen ska lämnas utanför (Leavenoonebehind). Globala målen ska genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar. 

 

Verktyg för att integrera globala målen i verksamheten

Inventera vilka globala mål som berör din verksamhet

Sveriges Statistikmyndigheten SCB har fått i uppdrag av regeringen att ta fram nationella indikatorer för globala målen. Avvikelser från globala indikatorn motiveras. 

Ekocentrum har tagit fram en checklista med globala målens delmål och respektive indikatorer* för att underlätta ens egen analys om vilka mål en verksamhet bidrar, eller skulle kunna bidra, till. *Ekocentrums egen översättning

Integrera relevanta globala mål i din verksamhet

UN Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI) och World Business Council for Sustainable Development har tagit fram en guide för att underlätta integrering av globala målen i ens verksamhet. 

Göteborgs centrum för hållbar utveckling GMV vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, i samarbete med SDSN Northern Europe och Mistra Carbon Exit har tagit fram ett gratis webbverktyg för att hjälpa verksamheter att beskriva sin påverkan på de globala målen. 

Drivhuset Business Modell Canvas (BMC) är en affärsmodell som beskriver en verksamhets olika delar kopplat till viktiga hållbarhetsdimensioner.

Coompanion har tagit fram en webbsidan som visar hur entreprenörskap kan kombineras med samhällsnytta genom att ta fram en actionplan kopplad till globala målen. 

Hjälp och rådgivning för att integrera globala målen i din verksamhet

Ekocentrum och Drivhuset har tillsammans tagit fram en utbildning som hjälper att integrera hållbarhet i sin affärsidé med hjälp av CBMC. Du får möjlighet att delta i en process med utbildning, workshop, egen reflektion och utbyte mellan deltagarna. 

Coompanion erbjuder kostnadsfri rådgivning för att hjälpa entreprenörer att komma igång med att integrera hållbarhet i ditt företag och din affärsidé.

Källor

Informationen om globala målen som presenteras på den här webbsida är tagen från globala målens officiella webbsida. 

(Visited 2 606 times, 1 visits today)