Mål 4 - God utbildning

Mål 4 handlar om att alla människor har rätt till en god utbildning som inkluderar alla, i alla åldrar

Utbildning är en mänsklig rättighet. Ändå är det ungefär 1av 10 människor i världen som inte kan läsa och skriva. Två tredjedelar av dem är flickor och kvinnor, eftersom de ofta måste hjälpa till I hemmet i stället för att gå I skolan.

 

Utbildning är viktigt för att människor ska kunna försörja sig och ha en bättre ekonomi.  I ett samhälle som har bra utbildning för alla åldrar, för både pojkar och kvinnor kan fler vara med och bidra till att utveckla samhället och hållbar utveckling. En god utbildning är även bra för hälsa och jämställdhet.

Innehåll

Titta på Globala mål i sikte på URplay >>>

Serien fokuserar på globala målen, vad de betyder och vad vi kan göra för att nå dem.

Vilka förändringar krävs?

Delmålen och indikatorerna beskriver i detalj vad vi vill uppfylla med målet. Varje mål har ett antal delmål som beskriver vilka förändringar som behöver göras för att nå målet. Varje delmål har ett antal indikatorer med vilka vi kan mäta hur långt vi har kommit med förändringarna.

DELMÅL

Alla flickor och pojkar ska få utbildning på grundskola och gymnasium, utan att behöva betala för det. Utbildningen ska ha bra kvalitet och ge alla de kunskaper de behöver.

INDIKATORER

4.1.1 Andel barn och ungdomar:

(a) I andra och tredje klass; (b) i slutet av mellanstadiet; och (c) i slutet av högstadiet ska ha uppnått lägsta kunskapsnivå i (i) läsning; och i (ii) matematik, utefter kön

Alla flickor och pojkar ska ha möjlighet att gå på en bra förskola. Förskolan ska ge barnen omvårdnad, alltså ta hand om och vårda dem, samt förberedda dem för att börja i grundskolan.

4.2.1 Andel barn under 5 år som utvecklar god hälsa, lärande och psykosocialt välbefinnande i normal takt, utefter kön

4.2.2 Deltagande i förskoleklass, utefter kön

Alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter att utbilda sig efter gymnasiet. Det ska finnas yrkesutbildning och högskoleutbildning med bra kvalitet, som alla har råd med.

4.3.1 Ungdomars och vuxnas deltagande i formell och icke formell utbildning de senaste 12 månaderna, utefter kön

Antalet ungdomar och vuxna som har de kunskaper som de behöver för att få ekonomisk trygghet ska öka. Det handlar bland annat teknisk om kunskap och yrkeskunskap som behövs för att få ett bra arbete och driva företag.

4.4.1 Andel ungdomar och vuxna med färdighet inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), utefter typ av teknik

Skillnaden mellan män och kvinnor inom utbildning ska försvinna. Alla människor, särskilt de som är utsatta på grund av exempelvis funktionsnedsättning eller fattigdom, ska ha samma tillgång till utbildning.

4.5.1 Jämlikhetsindex (kvinna/man, landsbygd/stad, lägsta/högsta rikedomsskikt, funktionsnedsättning, ursprungsfolk, mm.) för alla utbildningsindikatorer på denna lista som kan delas upp

Alla ungdomar och de flesta vuxna, både män och kvinnor, ska lära sig att läsa, skriva och räkna.

4.6.1 Andel av befolkningen i en given åldersgrupp som uppnår en viss kunskapsnivå i (a) läsning och (b) sifferfärdighet, utefter kön

Se till att alla som studerar ska få de kunskaper som behövs för en hållbar utveckling. Bland annat genom utbildning om globalt medborgarskap, hållbara livsstilar, mänskliga rättighet och fred och icke-våld.

4.7.1 I vilken omfattning som (i) världsmedborgarutbildning (ii) utbildning om hållbar utveckling, inkluderat jämlikhet och mänskliga rättigheter, är integrerad i alla nivåer av: (a) nationell utbildningspolitik, (b) läroplan, (c) lärarutbildning och (d) elevbedömning

Bygga utbildningsmiljöer som är anpassade till barn och personer med funktionsnedsättning. Utbildningsmiljöer ska också bli bättre, så att alla kan få en trygg och fredlig lärandemiljö, som är jämställd och där alla kan lära sig allt de behöver.

4.A.1 Andel skolor som har tillgång till: (a) elektricitet; (b) internet i pedagogiskt syfte; (c) datorer i pedagogiskt syfte; (d) anpassad infrastruktur och läromaterial för elever med funktionsnedsättningar; (e) dricksvatten; (f) grundläggande sanitetsfaciliteter och (g) grundläggande facilitet för handtvätt

Antalet stipendier som personer från utvecklingsländer kan söka ska bli många fler. Stipendierna ska hjälpa dem att gå högre utbildning, bland annat yrkesutbildning, ingenjörsutbildning och naturvetenskapliga program, i både utvecklings- och industriländer.

4.B.1 Volym av utvecklingsbistånd för stipendier, utefter sektor och typ av studier

Antalet utbildade lärare behöver öka mycket. Därför behövs bland annat ett internationellt samarbete kring utbildning av lärare i utvecklingsländerna, särskilt de länder som är minst utvecklade. 

4.C.1 Andel lärare i (a) förskola; (b) grundskola; (c) högstadiet; och (d) gymnasiet som har som minst grundläggande lärarutbildning som krävs för undervisning på respektive nivå i givet land

Sveriges utmaningar med mål 4

På URplay kan du lyssna på en förkortad version av poddarna Kjellsorterat där Kjell Eriksson intervjuar Ida Texell från 2030-delegationen (2019). Ida förklarar alla sjutton mål med Sverige som utgångspunkt. Lyssna på podden eller ta del av sammanfattningen nedan.

Till Kjellkoll på URplay >>>

Mål 4 handlar om att alla människor har rätt till en god utbildning som inkluderar alla, i alla åldrar.

I Sverige har vi en hög nivå av utbildning hos medborgarna, och en stark tradition av folkbildning. Men skillnaden mellan skolorna är stor idag, och vi har flera utmaningar om vi ska få en bättre skola

  • Många skolor har sämre kvalitet och eleverna får lägre betyg.
  • Det är stora skillnader mellan pojkar och flickors betyg
  • Brist på lärare. Deras kompetens behöver bli bättre.
  • På grund av den stora skillnaden mellan olika skolor finns det många unga som varken arbetar eller studerar idag.

Agenda 2030 är till för alla, men framför allt för nästa generationer. Hur kan vi stärka dem i sin kunskap?

Utställare som bidrar till mål 4

(Visited 240 times, 1 visits today)