Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 handlar om att vi ska skydda, förbättra och hjälpa jordens ekosystem och biologisk mångfald på land; att vi ska använda jordens ekosystem på ett hållbart sätt, särskilt skogar, för att inte förstöra mer mark eller skapa fler öknar.

Biologiska mångfald och fungerande ekosystem, eller livsmiljöer för djur och växter, är grunden för allt liv på jorden. Alla vi som lever på jorden är en del av jordens ekosystem, och är lika viktiga för att allt levande ska finnas kvar. Biologisk mångfald innebär att det finns många olika arter av växter och djur och att alla behövs för att ha hållbara ekosystem. Djur och växter gör oss tjänster, ekosystemtjänster, som vi är beroende av. De renar till exempel vattnet och luften.

Många arter har dött ut på grund av att människan påverkar naturen så mycket. De senaste 44 åren har till exempel de vilda ryggradsdjuren minskat med 60%. Några orsaker till det är att mark har förstörts, och skog har huggits ner för snabbt. Öknar där nästan ingenting kan växa eller leva har också blivit större.  Om vi ska kunna fortsätta få mat, vatten, energi och material från naturen måste vi vara rädda om den, och arbeta för att skydda den biologiska mångfalden.

Innehåll

Titta på Globala mål i sikte på URplay >>>

Serien fokuserar på globala målen, vad de betyder och vad vi kan göra för att nå dem.

Vilka förändringar krävs?

Delmålen och indikatorerna beskriver i detalj vad vi vill uppfylla med målet. Varje mål har ett antal delmål som beskriver vilka förändringar som behöver göras för att nå målet. Varje delmål har ett antal indikatorer med vilka vi kan mäta hur långt vi har kommit med förändringarna.

DELMÅL

Ekosystemen och ekosystemtjänsterna på land och i sötvatten (till exempel sjöar) ska återställas så att de blir som de var innan människan förstörde dem. De ska sedan användas på ett hållbart sätt. Det gäller särskilt i skogar, våtmarker, berg och i torra områden.

INDIKATORER

15.1.1 Skogsareal som andel av total markareal

15.1.2 Andel viktiga platser för biologisk mångfald på land och i sötvatten som betecknas som skyddade områden, utefter ekosystemtyp

Se till att alla typer av skogar används på ett hållbart sätt, stoppa minskningen av skog och återställ de skogar som minskat mycket. Se till att skogen ökar i hela världen.

15.2.1 Utveckling mot en hållbar skogsförvaltning

Se till att stoppa spridningen av öknar. Återställ mark och jord som förstörts, till exempel av spridningen av öken, torka och översvämningar. Se till att inte förstöra mer mark än vad som kan återställas, i världen.

15.3.1 Förstörd mark som andel av total markareal

Se till att bevara bergens ekosystem och deras biologiska mångfald. På så sätt kan vi få sådant som vi behöver från bergen för en hållbar utveckling.

15.4.1 Andel viktiga platser för biologisk mångfald i bergekosystem som betecknas som skyddade områden

15.4.2 Index som mäter förändringar av den gröna vegetationen i bergekosystem

Se till att snabbt sluta förstöra växter och djurs naturliga livsmiljöer. Se till att den biologiska mångfalden inte fortsätter att minska. Skydda hotade arter och se till att inte fler arter dör ut.

15.5.1 Rödlisteindex, som speglar den hastighet med vilken arter beräknas dö ut och hur utdöendetakten förändras över tid

Stödja en rättvis fördelning av genetiska resurser från växter och djur. De ska kunna användas av de som behöver dem, på rätt sätt.

15.6.1 Antal länder som har antagit rättsliga, administrativa och politiska ramverk för att säkerställa en rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användning av genetiska resurser

Se till att stoppa tjuvjakt på skyddade arter av djur och växter. Stoppa också handel med dem genom att stoppa både försäljningen och köpet av olagliga produkter från vilda djur och växter.

15.7.1 Andel illegal handel med skyddade djur- och växterarter

Se till att det inte kommer främmande, så kallade invasiva, arter till platser där de förstör ekosystemen. Invasiva arter har ingen naturlig plats i de nya ekosystemen och växer därför okontrollerat. Minska den påverkan invasiva arter gör på ekosystemen, och kontrollera eller utrota de arter som gör mest skada.

15.8.1 Andel länder som har antagit relevant nationell lagstiftning och som har tillräckligt med resurser för att förebygga eller kontrollera invasiva främmande arter

Värdet av ekosystemen och den biologiska mångfalden ska ingå när man planerar och utvecklar saker i samhället och ekonomin. Det ska också finnas med när länder och kommuner planerar och tar fram strategier mot fattigdom.

15.9.1 Framsteg mot nationella mål som fastställts i enighet med Aichimålet nr 2 i den strategiska planen för biologisk mångfald, 2011-2020

Organisera och öka de ekonomiska resurserna som finns, för att bevara och använda ekosystem och biologisk mångfald.

15.A.1 Officiellt utvecklingsbistånd och offentliga utgifter för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald och ekosystem

Samordna så att det finns pengar till att bruka skogen på ett hållbart sätt. Ge utvecklingsländerna extra hjälp så att de har anledning att utveckla hållbara sätt att bruka skogen, och för att bevara skog och plantera ny.

15.B.1 Officiellt utvecklingsbistånd och offentliga utgifter för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald och ekosystem i skog

Öka stödet i alla länder för att kämpa mot tjuvjakt på skyddade djurarter, och handel med dem. Ett sätt är att öka möjligheterna till att kunna försörja sig på något annat, hållbart sätt.

15.C.1 Andel illegal handel med skyddade djur- och växtarter

Sveriges utmaningar med mål 15

På URplay kan du lyssna på en förkortad version av poddarna Kjellsorterat där Kjell Eriksson intervjuar Ida Texell från 2030-delegationen (2019). Ida förklarar alla sjutton mål med Sverige som utgångspunkt. Lyssna på podden eller ta del av sammanfattningen nedan.

Till Kjellkoll på URplay >>>

Mål 15 handlar om att vi ska skydda, förbättra och hjälpa jordens ekosystem och biologisk mångfald på land; att vi ska använda jordens ekosystem på ett hållbart sätt, särskilt skogar, för att inte förstöra mer mark eller skapa fler öknar.

Biologisk mångfald är viktig för artrikedom, som är viktigt för miljön, och för att vi ska kunna odla och få mat. Vi behöver till exempel ha ett hållbart skogsbruk, för i skogarna finns det många arter. Lyssnaren Anneli, artisten och författaren Stefan Sundström, och Karin Lexén från Naturskyddsföreningen tipsar om hur vi kan öka den biologiska mångfalden i vårt närområde genom att:

  • Klippa gräs mer sällan för att få blommor, som lockar insekterna till våra grönområden.
  • Skapa bihotell som hjälper insekterna.
  • Bojkotta ogräsmedel och konstgödsel.
  • klipp inte väggrenarna, så att pollinatörer kan trivas.

Pollinatörer, som bin, är livsnödvändiga: en tredjedel av det vi äter är beroende av dem.  Men deras antal minskar hela tiden.

Utställare som bidrar till mål 15

(Visited 303 times, 1 visits today)