Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 handlar om att för hållbar utveckling behöver vi skapa fredliga och inkluderande samhällen, rättvisa för alla samt bygga effektiva och inkluderande institutioner.

För att få en hållbar utveckling behöver alla samhällen ha fred, och alla människor måste leva utan våld. Samhällets institutioner, som skolor och myndigheter, ska vara rättvisa och till för alla, oavsett kön, religion eller funktionsnedsättning. Det ska inte heller finnas korruption, konflikter eller våld i samhället. Alla människor ska vara lika inför lagen och behandlas rättvist. Alla ska också ha makt att påverka och kunna kräva ansvar av dem som bestämmer.

Krig och konflikter skapar mycket lidande för människor, men det förstör också samhällets strukturer. Då är det svårt att nå de globala målen. Mänskliga rättigheter och ett starkt rättssystem är viktiga delar för att få fredliga och inkluderande samhällen.

Innehåll

Titta på Globala mål i sikte på URplay >>>

Serien fokuserar på globala målen, vad de betyder och vad vi kan göra för att nå dem.

Vilka förändringar krävs?

Delmålen och indikatorerna beskriver i detalj vad vi vill uppfylla med målet. Varje mål har ett antal delmål som beskriver vilka förändringar som behöver göras för att nå målet. Varje delmål har ett antal indikatorer med vilka vi kan mäta hur långt vi har kommit med förändringarna.

DELMÅL

Se till att alla former av våld och död på grund av våld minskar mycket överallt.

INDIKATORER

16.1.1 Antal mordoffer per 100 000 invånare, utefter kön och ålder

16.1.2 Konfliktrelaterade dödsfall per 100 000 invånare, utefter kön, ålder och orsak

16.1.3 Andel av befolkningen som har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld de senaste 12 månaderna

16.1.4 Andel av befolkningen som känner sig trygga att promenera själv i sitt bostadsområde

Stoppa alla övergrepp och våld mot barn. De ska inte bli sålda eller utsatta för tortyr.

16.2.1 Andel barn mellan 1–17 år som har utsatts för fysisk bestraffning och/eller psykisk misshandel av vårdnadshavare den senaste månaden

16.2.2 Antal offer för människohandel per 100 000 invånare, utefter kön, ålder och typ av utnyttjande

16.2.3 Andel unga kvinnor och män mellan 18–29 år som har upplevt sexuellt våld före 18 års ålder

Alla ska ha rättssäkerhet och rättvisa, till exempel rätt till att skyddas av lagar och domstolar, både inom och mellan länder.

16.3.1 Andel våldsoffer under de senaste 12 månaderna som har rapporterat händelsen till behörig myndighet

16.3.2 Andel fångar i väntan på dom i relation till total fängelsepopulation

Antalet olagliga finanser och pengar, samt vapen, ska minska mycket. Det ska bli lättare att få tillbaka stulna pengar, och all organiserad brottslighet ska minska.

16.4.1 Totalt värde av in- och utgående illegalt finansiellt flöde (US dollar)

16.4.2 Andel beslagtagna handeldvapen och lätta vapen som har registrerats och spårats i enlighet med internationella standarder och rättsliga verktyg

Alla former av korruption och mutor ska bli mycket mindre.

16.5.1 Andel personer som vid minst ett tillfälle haft kontakt med en offentlig tjänsteman och som har mutat eller mutats av denna tjänsteman under de senaste 12 månaderna

16.5.2 Andel företag som vid minst ett tillfälle haft kontakt med en offentlig tjänsteman och som har mutat eller mutats av denna tjänsteman under de senaste 12 månaderna

Bygg upp institutioner i samhället som är effektiva och transparenta, och som tar ansvar på alla nivåer i samhället.

16.6.1 Statliga utgifter i relation till ursprunglig stadsbudget, utefter sektor (eller utefter budgetkoder)

16.6.2 Andel av befolkningen som är nöjd med deras senaste erfarenhet av offentlig institution

De som fattar beslut på alla nivåer i samhället ska lyssna på och representera medborgarna, och låta dem delta i besluten.

16.7.1 Andel poster (utefter kön, ålder, funktionsnedsättning och befolkningsgrupp) i offentliga institutioner (nationella och lokala lagstiftare, offentliga tjänster och rättsväsende) jämfört med nationell fördelning

16.7.2 Andel av befolkningen som tycker att beslutsfattning är inkluderande och lyhört, utefter kön, ålder, funktionsnedsättning och befolkningsgrupp

Ge mer och större möjligheter till utvecklingsländerna att delta i institutionerna som styr i världen.

16.8.1 Utvecklingsländernas andel medlemmar och rösträtt i internationella organisationer

Alla i världen ska få en juridisk identitet, till exempel genom att registrera alla som föds.

16.9.1 Andel barn under 5 år vars födsel har registrerats hos en myndighet, utefter ålder

Se till att alla får tillgång till den information som de behöver. Skydda de grundläggande friheterna som finns i ländernas lagar, och i avtal mellan länder.

16.10.1 Antal verifierade fall av mord, kidnappning, tvångsförsvinnande, frihetsberövande och tortyr av journalister, mediapersonal, fackföreningsmedlemmar och människorättsförespråkare under de senaste 12 månaderna

16.10.2 Antal länder som antar och genomför konstitutionella, lagstadgade och/eller politiska garantier för allmänhetens tillgång till information

 

De intuitioner som jobbar för att förebygga och kämpa mot våld, terrorism och brottslighet ska bli starkare. Det behövs samarbete mellan länder, och utvecklingsländerna behöver extra stöd.

16.A.1 Förekomsten av oberoende institutioner som ansvarar för mänskliga rättigheter i enlighet med Parisprinciperna

Se till att införa, och jobba för, politik och lagar mot diskriminering och för hållbar utveckling.

16.B.1 Andel av befolkningen som har rapporterat kränkning eller diskriminering under de senaste 12 månaderna, baserat på de internationella mänskliga rättigheternas förbud mot diskriminering 

Sveriges utmaningar med mål

På URplay kan du lyssna på en förkortad version av poddarna Kjellsorterat där Kjell Eriksson intervjuar Ida Texell från 2030-delegationen (2019). Ida förklarar alla sjutton mål med Sverige som utgångspunkt. Lyssna på podden eller ta del av sammanfattningen nedan.

Till Kjellkoll på URplay >>>

Mål 16 handlar om att för hållbar utveckling behöver vi skapa fredliga och inkluderande samhällen, rättvisa för alla samt bygga effektiva och inkluderande institutioner.

Det måste finnas rättvisa för alla. Då behövs en välfungerande demokrati, där vi litar på institutionerna och har mänskliga rättigheter, som är viktigt för frihet, rättvisa och fred.

Sverige har inte haft krig på länge och har en stark rättsstatsprincip. Vi ligger på fjärde plats efter Danmark, Norge och Finland när det gäller rule of law index. Det är ett verktyg som mäter hur länder följer rättsstatens principer. Det visar hur väl man kan lita på att man får stöd och hjälp från sitt land. Läs mer om Rule of  law index >>>

Vi kan dock bli bättre:

  • Sverige behöver en nationell strategi för att bekämpa korruption
  • Jobba för att behålla våra grundläggande värderingar kring hur vi vill leva
  • Hantera våldsbejakande och organiserad extremism
  • Stoppa misshandel och sexuella övergrepp av barn

Utställare som bidrar till mål

(Visited 320 times, 1 visits today)