Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 handlar om att vi ska förändra vårt sätt att konsumera och producera saker.

Vår planet ger oss stora mängder naturresurser men vi använder inte dem på ett effektivt sätt. Vi använder och konsumerar mer resurser än vad som kan produceras eller växa upp igen. Vi slänger till exempel en tredjedel av all mat som produceras. För att naturresurserna ska räcka för alla, måste vi förändra hur vi tillverkar, köper och använder saker. Vi behöver till exempel ta hand om våra saker och använda dem länge i stället för att slänga och köpa nytt.

En mer hållbar konsumtion och produktion kommer inte bara hjälpa miljön och klimaten. Den kan också ge ekonomiska fördelar, minska hunger och fattigdom, skapa fler arbeten och förbättra vår hälsa.

Innehåll

Titta på Globala mål i sikte på URplay >>>

Serien fokuserar på globala målen, vad de betyder och vad vi kan göra för att nå dem.

Vilka förändringar krävs?

Delmålen och indikatorerna beskriver i detalj vad vi vill uppfylla med målet. Varje mål har ett antal delmål som beskriver vilka förändringar som behöver göras för att nå målet. Varje delmål har ett antal indikatorer med vilka vi kan mäta hur långt vi har kommit med förändringarna.

DELMÅL

Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara modeller inom konsumtion och tillverkning. De utvecklade länderna ska vara först och visa vägen för utvecklingen, men alla länder ska se till att göra det de kan.

INDIKATORER

12.1.1 Antal länder med nationell handlingsplan eller nationellt politiskt mål gällande hållbar konsumtion och produktion (HKP)

Se till att sköta om, och använda naturresurser på ett hållbart och effektivt sätt.

12.2.1 Materialfotavtryck, materialfotavtryck per capita och materialfotavtryck per BNP

12.2.2 Inrikes materialkonsumtion, inrikes materialkonsumtion per capita och inrikes materialkonsumtion per BNP

Minska matsvinnet, alltså den mat som slängs, med hälften i hela världen. Det gäller både det som slängs av privatpersoner, butiker och efter skörden.

12.3.1 Index för globalt matsvinn

Se till att kemikalier och alla sorters avfall hanteras på ett miljövänligt sätt. Minska också utsläppen av dem i luften, vattnet och marken.

12.4.1 Antal parter i internationella multilaterala miljöavtal om farligt avfall och andra kemikalier som uppfyller sina åtaganden och skyldigheter enligt varje relevant avtal

12.4.2 Farligt avfall som genereras per capita och andel behandlat farligt avfall, utefter typ av behandling

Minsta mängden avfall genom att se till att saker inte slängs. I stället ska man återanvända och återvinna avfallet. 

12.5.1 Nationell återvinningsgrad, mängd återvunnet material i ton

Alla, men särskilt stora företag, ska uppmuntras att införa hållbara metoder i verksamheten. De ska också uppmuntras att ha med information om sin hållbarhet när de rapporterar om sin verksamhet.

12.6.1 Antal företag som publicerar hållbarhetsrapporter

Offentlig upphandling är när myndigheter och andra statliga verksamheter köper in varor och tjänster. De ska ha hållbara metoder som passar med ländernas lagar och politik.

12.7.1 Antal länder som implementerar hållbara offentliga upphandlinsmetoder och handlingsplaner

Se till att människor överallt har information och medvetenhet om hur man lever hållbart och i harmoni med naturen.

12.8.1 I vilken utsträckning (i) global medborgarskapsutbildning och (ii) utbildning för hållbar utveckling (inklusive utbildning i klimatförändringar) integreras i (a) nationell utbildningspolitik; (b) läroplaner; (c) lärarutbildning; och (d) elevbedömning

Stöd utvecklingsländerna att stärka vetenskapen och tekniken som behövs för att ha en mer hållbar konsumtion och produktion.

12.A.1 Andel stöd till utvecklingsländer för forskning och utveckling för hållbar konsumtion och produktion samt miljövänlig teknik

Ta fram och genomför metoder som tittar på hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism. Turismen ska skapa arbeten, och stödja den lokala kulturen och lokala produkter.

12.B.1 Antal strategier för hållbar turism och implementerade handlingsplaner med avtalade övervaknings- och utvärderingsverktyg. 

Ta bort subventioner, alltså ekonomisk stöd, av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig konsumtion. Använd de möjligheter som finns i landet för att se till att marknaden inte är snedvriden, alltså orättvis genom att göra det lättare att köpa fossila bränslen.

12.C.1 Summan av subventioner för produktion och konsumtion av fossila bränsle per enhet av BNP och som en andel av de totala nationella utgifterna för fossila bränslen

Sveriges utmaningar med mål 12

På URplay kan du lyssna på en förkortad version av poddarna Kjellsorterat där Kjell Eriksson intervjuar Ida Texell från 2030-delegationen (2019). Ida förklarar alla sjutton mål med Sverige som utgångspunkt. Lyssna på podden eller ta del av sammanfattningen nedan.

Till Kjellkoll på URplay >>>

Mål 12 handlar om att vi ska förändra vårt sätt att konsumera och producera saker.

Sättet vi i Sverige konsumerar på är dåligt för människors hälsa, klimat och miljö i hela världen. Vi producerar och köper för mycket, vilket leder till höga utsläpp av växthusgaser. Vi handlar också mycket som vi kanske inte behöver. Målet innebär en omställning från linjär ekonomi, alltså att man handlar, konsumerar och kastar, till cirkulär ekonomi.  Vi behöver ha en långsiktig hållbar omställning där man kan skicka vidare sina saker för att återanvändas.  Då kan fler personer dra nytta av det vi tagit från naturen, och det får ett längre liv.

Annika och hennes vänner har startat en rörelse som kallar sig “The fifteen procent challenge” där alla ska dra ner på sina utsläpp med 15% med hjälp av fem steg:

  1. Vad kan jag dra ner på i mitt liv här och nu? Byta ut flyg mot tåg, cykel mot bil, osv. Väljer helt enkelt mer medvetet.
  2. Vad kan jag göra på min arbetsplats? Titta på vilka produkter och transporter man använder, hur man använder energi, osv.
  3. Vad har du i din profession, till exempel en plattform, som du kan använda för att bidra?
  4. Berätta till andra om rörelsen, dela med dig av dina tips och tankar.
  5. Gör det enkelt för dig själva, hitta dina femton procent där du kan.

Utställare som bidrar till mål 12

(Visited 371 times, 1 visits today)