Mål 14 - Hav och marina resurser

Mål 14 handlar om att bevara och använda haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Världens hav täcker 70% av jorden, och de är viktiga för många av jordens ekosystem. Utan haven skulle vi människor inte överleva på jorden. Mer än tre miljarder människor försörjer sig på det haven ger oss.

Vi människor har skapat stora problem i haven. Bland annat har vi fiskat för mycket, så att vissa arter av fisk håller på att försvinna. Vi har också släppt ut gifter, föroreningar och skräp som skadar det som lever i haven. Om vi fortsätter som vi gör nu, kommer det att finnas mer plast än fisk i haven om 50 år. Vi behöver skydda haven, och använda havets resurser mer försiktigt och hållbart.

Innehåll

Titta på Globala mål i sikte på URplay >>>

Serien fokuserar på globala målen, vad de betyder och vad vi kan göra för att nå dem.

Vilka förändringar krävs?

Delmålen och indikatorerna beskriver i detalj vad vi vill uppfylla med målet. Varje mål har ett antal delmål som beskriver vilka förändringar som behöver göras för att nå målet. Varje delmål har ett antal indikatorer med vilka vi kan mäta hur långt vi har kommit med förändringarna.

DELMÅL

Stoppa eller minska alla typer av föroreningar i haven. Särskilt de som kommer från verksamheter på land, men också skräp från båttrafik och utsläpp av näringsämnen från jordbruket och annat.

INDIKATORER

14.1.1 Index över övergödning vid kusten och densiteten av flytande plastavfall

Havets och kusternas ekosystem måste återställas, så att de blir som de var innan människan förstörde dem. Ekosystemen ska inte heller förstöras mer. Det behövs för att haven ska kunna bli friska och ge oss fisk och andra resurser.

14.2.1 Andel nationella exklusiva ekonomiska zoner som hanteras med ekosystembaserade metoder

Se till att haven blir mindre sura, och lös problemet som försurningen har skapat. För att göra det behövs bland annat vetenskapligt samarbete.

14.3.1 Genomsnittligt marint pH uppmätt vid överenskomna uppsättningar av representativa provtagningsplatser

Inför regler för att stoppa att man tar för mycket fisk, att man fiskar på olagliga sätt och använder skadliga metoder för att fiska. Ta fram planer för hur man ska få mer fisk och bevara fisken, med vetenskapliga metoder.

14.4.1 Andel fiskbestånd inom biologiskt hållbara nivåer

Skydda minst 10% av kust-och havsområdena. Det ska göras enligt ländernas och internationella lagar, och med stöd av forskning.

14.5.1 Utbredning av skyddade områden i förhållande till marina områden

Ta bort subventioner, alltså ekonomiskt stöd, som gör att fiskare tar för mycket fisk. Ta också bort subventioner som hjälper människor att fiska på olagliga sätt, och se till att inte införa nya sådana stöd.

14.6.1 Framsteg i graden av implementering av internationella verktyg som syftar till att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, utefter land

Öka den ekonomiska nyttan att använda havens resurser på ett hållbart sätt för små ö-nationer under utveckling och de minst utvecklade länderna. Det ska bland annat göras genom hållbart fiske, att använda vattnet på hållbara sätt och genom turism.

14.7.1 Hållbara fiskerier, som procent av BNP utefter små önationer, minst utvecklade länder och alla länder

Öka den vetenskapliga kunskapen och utveckla forskning och havsteknik som kan skapa friskare hav. Öka också den marina biologiska mångfalden, som behövs för utvecklingsländernas utveckling.

14.A.1 Andel av den totala forskningsbudgeten som är avsatt för forskning inom marin teknologi

Se till att även små företag inom fiske får vara med att använda havets resurser och dess marknad.

14.B.1 Framsteg i graden av tillämpning av ett rättsligt/reglerande/institutionellt ramverk som säkerställer tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare, utefter land

Genomför de internationella lagarna som står i FN:s havsrättskonvention (UNCLOS). Lagarna ska bevara haven, och stärka ett hållbart sätt att använda haven.

14.C.1 Antal länder som gör framsteg när det gäller att ratificera, acceptera och implementera, genom rättsliga, politiska och institutionella ramverk, havsrelaterade verktyg som implementerar internationell lag, såsom den kommer till uttryck i FN:s havsrättskonvention (UNCLOS) för bevarande och hållbart utnyttjande av våra hav och dess resurser

Sveriges utmaningar med mål 14

På URplay kan du lyssna på en förkortad version av poddarna Kjellsorterat där Kjell Eriksson intervjuar Ida Texell från 2030-delegationen (2019). Ida förklarar alla sjutton mål med Sverige som utgångspunkt. Lyssna på podden eller ta del av sammanfattningen nedan.

Till Kjellkoll på URplay >>>

Mål 14 handlar om att bevara och använda haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Död havsbotten, plast och miljögifter och utfiskning är de största problemen som finns i haven idag. Det är svåra problem eftersom miljögifterna redan är utsläppta i havet, och inte går att få bort.

Vad kan vi göra:

  • Inte smutsa ner genom nedskräpning
  • Spola inte ner mediciner eller annat som inte ska vara, i avloppet
  • Tänk på varifrån fisken du köper kommer och hur den blev fiskad

Kjell träffar bland andra Monika och Tina från Håll Sverige rent, som hjälper till att städa kusten. De berättar att motsvarande 5 badkar med plast flyter i land längs västkusten varje timme. Bohuskusten är en av de mest drabbade i Europa. 80 % kommer från de engelska öarna, Danmark, Tyskland och Nederländerna. Det är svårt att rensa all plast från havet, och man måste plocka skräpet för hand för inga maskiner kan göra jobbet.

Utställare som bidrar till mål 14

(Visited 311 times, 1 visits today)