Mål 17 - genomförandet och globalt partnerskap

Mål 17 handlar om att stärka det globala samarbetet för att kunna genomföra de förändringar som krävs för hållbar utveckling.

Alla världens länder är mer sammankopplade än någonsin tidigare, genom bland annat politiska samarbeten och handel. Vi kan bara göra de förändringarna som krävs för hållbar utveckling om vi samarbetar inom och mellan länder.

Ingen person och inget land ska lämnas utanför hållbar utveckling. Därför måste vi hjälpa varandra. Framför allt behöver de allra fattigaste länderna extra stöd. Länder kan hjälpa varandra genom att stödja varandra ekonomiskt eller med kunskap och teknik. Samarbete kring tekniska lösningar, en rättvisare handel och hjälp vid katastrofer är andra saker som behövs för att uppnå de globala målen.

Innehåll

Titta på Globala mål i sikte på URplay >>>

Serien fokuserar på globala målen, vad de betyder och vad vi kan göra för att nå dem.

Vilka förändringar krävs?

Delmålen och indikatorerna beskriver i detalj vad vi vill uppfylla med målet. Varje mål har ett antal delmål som beskriver vilka förändringar som behöver göras för att nå målet. Varje delmål har ett antal indikatorer med vilka vi kan mäta hur långt vi har kommit med förändringarna.

DELMÅL

Hjälp länderna att organisera hur de får in inkomster, som skatter. Andra länder ska stödja utvecklingsländerna så att deras möjligheter att få in sådana inkomster blir bättre.

INDIKATORER

17.1.1 Total statlig intäkt i förhållande till BNP, utefter källa

17.1.2 Andel inhemsk budget som finansieras av inhemsk skatt

De utvecklade länderna ska hålla sina löften om att ge offentligt bistånd till utveckling. De ska helst ha ett mål om att ge minst 0,20 av sin BNI (bruttonationalinkomst) till de minst utvecklade länderna.

17.2.1 Offentligt utvecklingsbistånd till de minst utvecklade länder som andel av bruttonationalinkomst

Organisera mer ekonomiska resurser till utvecklingsländerna, från många olika håll.

17.3.1 Utländska direktinvesteringar, officiellt utvecklingsbistånd och syd-till-syd samarbeten som andel av den totala inhemska budgeten

17.3.2 Volym remitteringar (i US-dollar) som andel av total BNP

Hjälp utvecklingsländerna att få en skuld som är hållbar på lång sikt. Organisera en politik som bland annat kan stödja ekonomisk hjälp för att betala av deras skulder om det behövs, särskilt stora skulder.

17.4.1 Skuldservice som andel av export av varor och tjänster

Ta fram och genomför regler som stödjer investeringar i de minst utvecklade länderna.

17.5.1 Antal länder som har antagit och implementerat investeringsfrämjande system för de minst utvecklade länderna

Stärk samarbetet mellan nord och syd, och syd och syd. Stärk också trepartssamarbetet, alltså samarbetet mellan stat, arbetstagare och arbetsgivare, inom och mellan länderna, kring tillgången till vetenskap, teknik och uppfinningar. Kom överens om hur man kan öka utbyte av kunskaper inom och mellan länderna.

17.6.1 Antal vetenskapliga- och/eller tekniska samarbetsavtal och program mellan länder, utefter typ av samarbete 

17.6.2 Fasta internetabonnemang per 100 invånare, utefter hastighet

Stöd utveckling och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna. Kom överens om bra villkor för att hjälpa utvecklingsländerna att få mer miljövänlig teknik. 

17.7.1 Totalt belopp godkänd finansiering för utvecklingsländer för att främja utveckling och spridning av miljövänlig teknik

De minst utvecklade länderna ska få hjälp att bygga ut och utveckla vetenskap, teknik, och uppfinningar. De ska också öka användningen av teknik som de behöver, särskilt för information och kommunikation.

17.8.1 Andel individer som använder internet

Öka det internationella stödet för att kunna genomföra alla målen för hållbar utveckling i utvecklingsländerna, på ett effektivt sätt. Det ska ske bland annat genom samarbete mellan nord och syd, syd och syd och trepartssamarbete, alltså samarbetet mellan stat, arbetstagare och arbetsgivare. 

17.9.1 Värde i dollar av finansiella och teknologiska bistånd (inklusive nord-syd, syd-syd och triangelsamarbeten) till utvecklingsländer

Stödja ett handelssystem mellan många olika länder och parter, inom Världshandelsorganisationens ramar. Det ska ha tydliga regler, gälla alla länder, vara öppet och rättvist, och inte diskriminera.

17.10.1 Världens vägda genomsnittliga tullsats

Öka export från utvecklingsländerna med mycket. Fördubbla de minst utvecklade ländernas del av exporten i världen.

17.11.1 Utvecklingsländer och de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten

Se till att de minst utvecklade länderna slipper betala tull och kvoter, så att de kan vara med i handeln i världen. Följa Världshandelsorganisationens beslut om detta.

17.12.1 Genomsnittliga tullsatser för utvecklingsländer, minst utvecklade länder och små ö-nationer

Öka stabiliteten i världens totala ekonomi. Den kan bli mer stabil bland annat genom att organisera politiken, och att komma fram till en gemensam politik mellan länderna.

17.13.1 Makroekonomisk instrumentpanel

Alla länder ska komma överens om och genomföra en politik för hållbar utveckling

17.14.1 Antal länder med befintliga mekanismer för att stärka den politiska samstämmigheten för hållbar utveckling

Respektera att varje land ska bestämma själva över, beroende på vad de faktiskt kan göra, vilken politik de ska ha för hållbar utveckling, och för att stoppa fattigdom.

17.15.1 Omfattning av de nationsägda resultatramverk och resultatplaneringsverktyg, utefter leverantör av utvecklingssamarbeten

Stärka partnerskapet för hållbar utveckling mellan alla länder, och inför mer partnerskap mellan flera parter. De ska organisera och utbyta kunskaper, teknik och ekonomiska resurser. Alla ska jobba tillsammans för att nå målen för hållbar utveckling, särskilt i utvecklingsländer.

17.16.1 Antal länder som rapporterar framsteg i övervakning av effektivitet i flerpartsutvecklingssamarbeten

Uppmuntra och stödja effektiva partnerskap, både i det offentliga och mellan det offentliga och privata. De ska bygga på erfarenheter från andra partnerskap och deras ekonomiska lösningar.

17.17.1 Mängd US-dollar som avsatts åt offentliga och offentliga-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället

Öka stödet för att utvecklingsländerna ska kunna få mer tillgång till aktuell och bra information. Informationen ska vara uppdelad efter exempelvis kön, inkomst, etnicitet, funktionsnedsättning.

17.18.1 Andel av indikatorer om hållbar utveckling som skaffas fram på nationell nivå i enighet med FN:s grundläggande principer för officiell statistik

17.18.2 Antal länder som har nationell statistiklagstiftning som uppfyller de grundläggande principerna för officiell statistik

17.18.3Antal länder med nationell statistikplan som är finansierad och under genomförande, utefter finansieringskälla

Bygga vidare på det som redan gjorts för att utveckla sätt att mäta framsteg mot hållbar utveckling. De ska komplettera BNP (bruttonationalprodukt), och stödja utvecklingsländernas möjligheter att föra statistik.

17.19.1 Värde i dollar på alla tillgängliga resurser som finns för att stärka den statistiska kapaciteten i utvecklingsländer

17.19.2 Andel länder som (a) har genomfört minst en folk- och bostadsräkning under de senaste 10 åren; och (b) har uppnått en 100 procentig födelseregistrering och 80 procentig dödsregistrering

Sveriges utmaningar med mål 17

På URplay kan du lyssna på en förkortad version av poddarna Kjellsorterat där Kjell Eriksson intervjuar Ida Texell från 2030-delegationen (2019). Ida förklarar alla sjutton mål med Sverige som utgångspunkt. Lyssna på podden eller ta del av sammanfattningen nedan.

Till Kjellkoll på URplay >>>

Mål 17 handlar om att stärka det globala samarbetet för att kunna genomföra de förändringar som krävs för hållbar utveckling.

Målet handlar om samarbete, och att vi ska hjälpa till att få i gång de andra målen, för vi kan inte lyckas ensamma. Lyckas jag med att göra min värld bättre, så lyckas du indirekt.

Vad säger debattören, författaren och tidigare politikern Anders Wijkman om hur vi kan förändra vårt beteende för att nå hållbar utveckling??

Anders tyckte man såg redan på 70-talet att det var en spänning mellan människa och ekonomi på ena sidan och natur på den andra. Då kom det en rapport som visade att vi inte kan fortsätta så här utan att förstöra planeten inom 50 till 100 år. Det är ganska lätt att visa att ekonomin kan växa och ge bra resultat, ekonomiskt tillväxt kan också ge dåliga resultat. Särskilt nu med klimatförändringar. Vi vet att varje gång vi bränner fossila bränslen så ökar vi på risken. Det är ingen bra typ av tillväxt.

Anders menar att politiker och företag är för kortsiktiga, och måste börja se längre framåt. Man kan inte lösa klimatförändringar eller ta fram utdöda arter igen med ny teknik.

Utställare som bidrar till mål 17

(Visited 123 times, 1 visits today)