Svenska kyrkan - Göteborgs stift

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och en del av den världsvida kyrkan. Svenska kyrkan har drygt 5,7 miljoner medlemmar och samfundet tillhör den evangelisk-lutherska traditionen och dess tro, bekännelse och lära formuleras i kyrkans bekännelseskrifter. Svenska kyrkan framträder regionalt som stift med en biskop i ledningen.

Göteborgs stift omfattar Bohuslän, Halland och västra delen av Västergötland och består av 177 församlingar. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet samt förvalta Svenska kyrkans tillgångar inom jord, skog och fonder. Göteborgs stift är en regional röst i frågor som är gemensamma för hela stiftet och spelar en viktig roll genom att vara ett kompetenscentrum som inspirerar och stödjer församlingarna. Göteborgs stift arbetar för att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum.

Utgångspunkten för Svenska kyrkans hållbarhetsarbete är alla människors lika värde och viljan att ta ansvar för skapelsen.

Exempel på Göteborgs stifts hållbarhetsarbete

Färdplan för klimatet

Svenska kyrkan har antagit ett program för att minska sin egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Färdplanen siktar mot tre effektmål som ska vara uppfyllda senast 2030: klimatneutralitet, värderingsförändring samt bidra till klimaträttvisa. Här kan du läsa mer om Göteborgs stifts arbete med Färdplan för klimatet.

ACT Svenska kyrkan

ACT Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen (Action by Churches Together) och arbetar aktivt och långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga i hela världen. ACT Svenska kyrkans arbetsområden är effektivt katastrofarbete, hållbar försörjning, jämställdhet, fred och försoning, religion som förändringskraft samt förändring genom påverkan. Här kan du läsa mer om Göteborgs stifts arbete med ACT Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans hållbarhetsarbete

Globala målen och Agenda 2030

Svenska kyrkan anser att dess arbete har bäring, på ett eller annat sätt, till alla målen. Den kristna uppgiften ser Svenska kyrkan i Agenda 2030:s ledord "Ingen ska lämnas utanför", som ska se till att målen genomförs med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans bidrag till de globala målen.

Ett biskopsbrev för klimatet

”Ett biskopsbrev om klimatet” skrevs av Svenska kyrkans biskopar 2019 och riktar sig till alla. Det förenar klimatfakta från IPCC med kyrkans erfarenhet. Brevet avslutas med uppmaningar till beslutsfattare, företag, organisationer och hos varje enskild människa.

Kyrkans miljödiplomering

Kyrkans miljödiplomering är ett ledningssystem för församlingens långsiktiga arbete med sin miljöpåverkan. Kyrkans miljödiplomering består av en arbetsmetod i sju steg. Arbetssättet skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete med miljö- och andra hållbarhetsfrågor med utgångspunkt i en teologisk grund. Inom Kyrkans miljödiplomering sätter man mål för både det pastorala arbetet och för andra verksamhetsområden. Arbetet bygger på delaktighet och gemensamt lärande.

Hållbarhetsportalen

I hållbarhetsportalen har Svenska kyrkan samlat stödmaterial, inspiration och praktisk vägledning för arbetet med att bli en klimatvänlig kyrka. Portalen är uppbyggd för att följa och stödja Kyrkans miljödiplomering, en standard för systematiskt miljöarbete som hjälper att genomföra miljöförbättringar i församlingar, pastorat och stift.

"Utgångspunkten för Svenska kyrkans hållbarhetsarbete är alla människors lika värde och viljan att ta ansvar för skapelsen. Svenska kyrkan talar om människan som Guds skapade medskapare, vilket betonar en ömsesidighet i relationerna inom skapelsen och mellan Gud och skapelsen samtidigt som den värnar om människans särskilda uppdrag och ansvar. Göteborgs stift vill stimulera till samtal och praktisk handling för miljön, klimatet och ett hållbart samhälle; ett samhälle som är ekologiskt hållbart och bygger på förnyelsebara resurser, som är ekonomiskt hållbart och rättvist fördelar jordens tillgångar, som är socialt och andligt hållbart och ger alla människor möjlighet till ett gott liv.

Göteborgs stift vill stimulera till samtal och praktisk handling för miljön, klimatet och ett hållbart samhälle; ett samhälle som är ekologiskt hållbart och bygger på förnyelsebara resurser, som är ekonomiskt hållbart och rättvist fördelar jordens tillgångar, som är socialt och andligt hållbart och ger alla människor möjlighet till ett gott liv.

Svenska kyrkan och Göteborgs stift arbetar genom sin Färdplan för klimatet för att vara klimatneutralt senast år 2030, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom kyrkans egen verksamhet samt andra insatser för omställning nationellt och globalt.

Göteborgs stift, erbjuder bl.a. kurser, webbinarier, inspirations- och nätverksträffar med inriktning på det mesta inom hållbar utveckling samt stöd till alla enheter som väljer att arbeta med processverktyget Kyrkans miljödiplomering. Vidare erbjuds ett extra stöd i arbetet med Kyrkans färdplan för klimatet.

Göteborgs stift vill vara med och påverka miljöutvecklingen positivt och i samverkan med andra goda krafter vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer, och för hela skapelsen."

Vill du ta en titt på andra utställare?

(Visited 222 times, 1 visits today)