Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Jämlikhet betyder att alla människor ska behandlas lika och ha samma rättigheter. Sådant som kön, etnicitet, religion eller funktionsvariation spelar ingen roll. Jämlikhet är viktigt i ett hållbart samhälle där ingen ska lämnas utanför. En rättvis fördelning av pengar och att alla ska kunna vara med och påverka samhället är grunden för jämlikhet.

Många länder har fått det bättre, och färre personer är fattiga idag. Men jämlikheten har ändå minskat, både inom länder och mellan länderna. I ett jämställt samhälle blir det mindre konflikter, och människorna har större chans att vara med och påverka samhället.

Innehåll

Titta på Globala mål i sikte på URplay >>>

Serien fokuserar på globala målen, vad de betyder och vad vi kan göra för att nå dem.

Vilka förändringar krävs?

Delmålen och indikatorerna beskriver i detalj vad vi vill uppfylla med målet. Varje mål har ett antal delmål som beskriver vilka förändringar som behöver göras för att nå målet. Varje delmål har ett antal indikatorer med vilka vi kan mäta hur långt vi har kommit med förändringarna.

DELMÅL

Se till att inkomsterna ökar mer än de gör nu, för de 40 procent av människorna som har den lägsta inkomsten i ett land.

INDIKATORER

10.1.1 Tillväxthastighet av hushållsutgifter eller hushållsinkomst per capita bland de 40% av befolkningen som har lägst inkomst av den totala befolkningen

Gör det möjligt, och jobba för att alla blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Sådant som kön, funktionsnedsättning, ursprung, religion eller ekonomisk situation ska inte spela någon roll.

10.2.1 Andel av befolkningen som lever på en inkomst under 50 procent av medianinkomsten, utefter kön, ålder och funktionsnedsättning

 Se till att alla har samma möjligheter. Minska risken att det blir ojämlikt, bland annat genom att avskaffa lagar och politik som kan diskriminera. Stödja sådan lagstiftning, politik och liknande som kan öka jämlikheten.

10.3.1 Andel av befolkningen som rapporterar att de själva har utsatts för diskriminering eller trakasserier under de senaste 12 månaderna, baserat på en diskrimineringsgrund som är förbjuden enligt internationella mänskliga rättigheter

Jobba för stegvis ökad jämlikhet, genom att införa politik om ekonomi, löner, och socialt skydd.

10.4.1 Andel av BNP rörande arbetssektorn inklusive transfereringar av löner och socialt skydd

Kontrollen och övervakningen av de ekonomiska marknaderna och instituten ska bli bättre. Stöd genomförandet av sådan kontroll.

10.5.1 Indikator för finansiell sundhet

Se till att stärka utvecklingsländernas representation och röst. De ska vara med och ta beslut i internationella ekonomiska institutioner, så att dessa kan bli mer effektiva och trovärdiga, och tvingas ta ansvar.

10.6.1 Utvecklingsländernas andel medlemmar och rösträtt i internationella organisationer 

Se till att migrationen blir mer ordnad, säker och ansvarsfull. Migrationspolitiken ska vara planerad och fungera bra.

10.7.1 Rekryteringskostnad betald av den anställda som andel av sin årliga inkomst i immigrationslandet

10.7.2 Antal länder som har en välfungerande migrationspolitik

Genomför Världshandelsorganisationens avtal. Det är en princip för en mer rättvis behandling av utvecklingsländerna, särskilt de som är minst utvecklade. 

10.A.1 Andel tullpositioner som tillämpas på import från minst utvecklade länder och utvecklingsländer med noll-tull

Uppmuntra ett offentligt bistånd till utveckling, och ekonomiskt stöd. Det kan till exempel vara om utländska investeringar direkt till de stater som behöver den ekonomiska hjälpen mest.

10.B.1 Totala flöden av resurser, utefter mottagar- och givarland och typ av flöde (t.ex. utvecklingsbistånd, direkta investeringar eller andra flöden)

Minska det migranter betalar för att överföra pengar utomlands så att det blir mindre än 3 procent. Tjänster för överföring till andra länder ska inte kosta mer än 5 procent.

10.C.1 Transaktionskostnader för migranters remittering som andel av den totala remitteringssumman

Sveriges utmaningar med mål 10

På URplay kan du lyssna på en förkortad version av poddarna Kjellsorterat där Kjell Eriksson intervjuar Ida Texell från 2030-delegationen (2019). Ida förklarar alla sjutton mål med Sverige som utgångspunkt. Lyssna på podden eller ta del av sammanfattningen nedan.

Till Kjellkoll på URplay >>>

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Jämlikhet handlar om hur vi är med varandra som människor. Jämlikhet är en mycket breddare begrepp än jämställdhet, eftersom det inte bara handlar om kön, utan att det ska vara lika för alla människor. Sådant som ålder, att få tro på vad man vill, att få tycka om den man vill, och att känna sig bekväm i sin kropp. Det handlar egentligen om mänsklig värdighet och rättighet.

Utställare som bidrar till mål 10

(Visited 81 times, 1 visits today)