Mål 1 - Ingen fattigdom

Mål 1 handlar om att ingen människa ska vara fattig och att alla människor i hela världen ska ha ett tryggt liv.

Det finns olika grader av fattigdom. Man brukar prata om extrem fattigdom när man har väldigt lite eller inga pengar alls. När man jämför hur lite pengar vissa människor har i ett visst land där det inte finns så mycket fattigdom, till exempel Sverige, så pratar man om relativ fattigdom.

Fattigdom betyder inte bara att människor har för lite, eller inga, pengar. Det betyder också att de inte har frihet och kan påverka sitt liv och samhället. De kanske inte kan ta hand om sin hälsa, gå i skolan eller känna sig trygga. I världen dör många personer varje dag eftersom de inte har mat, sjukvård, trygghet och rent vatten.

Ungefär en sjättedel människor i världen, 1,3 miljarder, är fattiga idag och hälften av dem är barn. Men det blir bättre hela tiden. Jämfört med år 1990 har den extrema fattigdomen minskat med hälften.

Innehåll

Titta på Globala mål i sikte på URplay >>>

Serien fokuserar på globala målen, vad de betyder och vad vi kan göra för att nå dem.

Vilka förändringar krävs?

Delmålen och indikatorerna beskriver i detalj vad vi vill uppfylla med målet. Varje mål har ett antal delmål som beskriver vilka förändringar som behöver göras för att nå målet. Varje delmål har ett antal indikatorer med vilka vi kan mäta hur långt vi har kommit med förändringarna.

DELMÅL

INDIKATORER

Om man lever på mindre än 1,96 svenska kronor per dag räknas det som extrem fattigdom.  År 2030 ska ingen människa i världen leva i extrem fattigdom.

1.1.1 Andel befolkning som lever under internationell fattigdomsgräns efter kön, ålder, sysselsättningsstatus och geografiskt läge (stads-/landsbygd)

Antalet människor som är fattiga världen ska minst halveras. Varje land ska själva bestämma vad som räknas till fattigdom. 

1.2.1 Andel av befolkningen som lever under nationell fattigdomsgräns efter kön och ålder

1.2.2 Andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner

Varje stat ska ha system för hjälp, trygghet och skydd för dem som till exempel är sjuka, arbetslösa eller på något annat sätt behöver ekonomisk hjälp.

1.3.1 Andel av befolkningen som omfattas av sociala skyddssystem, utefter kön och följande kategorier: barn, arbetslösa, äldre, funktionsnedsatta, gravida kvinnor, nyfödda, arbetsskadade samt fattiga och utsatta människor. 

Alla män och kvinnor i en stat ska ha samma rätt till samhällets ekonomiska resurser och tjänster. De ska också få möjlighet att äga till exempel mark och hus, kunna ärva sina släktingar, och möjlighet att använda ny teknik. Människor i ett land ska också få tillgång till de naturresurser som finns där.

1.4.1 Andel av befolkningen som lever i hushåll med tillgång till grundläggande tjänster (utbildning, hälsa, socialt skydd)

1.4.2 Andel av den vuxna befolkningen som har äganderätt till mark, med lagligt erkänd dokumentation och som uppfattar sina rättigheter till ägande och kontrollerande av mark som säker, utefter kön och typ av mark

Människor som är fattiga och utsatta på andra sätt, blir mer drabbade av naturkatastrofer, sjukdomar och ekonomisk kris. Vi behöver bygga upp system som skyddar dem när det händer.

1.5.1 Antal dödsfall, försvunna personer och personer som påverkats av naturkatastrofer per 100 000 invånare

1.5.2 Direkta ekonomiska förluster till följd av naturkatastrofer i förhållande till global bruttonational produkt (BNP)

1.5.3 Antal länder med nationella och lokala strategier för reducering av katastrofrisker

Alla länder behöver hjälpa till för att utvecklingsländerna ska kunna avskaffa all form av fattigdom. De behöver få både pengar och stöd för att kunna införa och driva en politik som stoppar fattigdom.

1.A.1 Andel resurser till program för fattigdomsminskning tilldelat av staten 

1.A.2 Statens totala utgifter avsatta för grundläggande tjänster (utbildning, hälsa, socialt skydd)

Alla länder behöver ett gemensamt policyramverk, det vill säga riktlinjer, som politiker ska följa. Ramverken ska stödja utvecklingen för jämställdhet och att fattiga ska få det bättre. Policyramverk ska finnas både mellan länder, och i länder.

1.B.1 Andel investeringar från staten i sektorer som gynnar kvinnor, fattiga och utsatta grupper

Sveriges utmaningar med mål 1

På URplay kan du lyssna på en förkortad version av poddarna Kjellsorterat där Kjell Eriksson intervjuar Ida Texell från 2030-delegationen (2019). Ida förklarar alla sjutton mål med Sverige som utgångspunkt. Lyssna på podden eller ta del av sammanfattningen nedan.

Till Kjellkoll på URplay >>>

Mål 1 handlar om att ingen människa ska vara fattig och att alla människor i hela världen ska ha ett tryggt liv.

Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt

I Sverige har vi ganska bra välfärd, och lever bra och trygga liv. Men det blir större skillnad mellan människors inkomst och därför är många personer fattiga, om man jämför med de flesta andra personerna i landet.

Vad kan man göra själv för att avskaffa fattigdom

  • Förstå att vi har det olika i vårt land. Ta reda på fakta och göra det man kan för att hjälpa till.
  • Om du har ett yrke där du kan påverka andra, kan du informera om fattigdom.
  • Engagera dig i, eller stöd olika typer av frågor eller organisationer.

Utställare som bidrar till mål 1

(Visited 742 times, 1 visits today)