Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelserna är regeringens företrädare i länet och bedriver därför en bred och differentierad verksamhet. Deras verksamhet styrs genom lagar och förordningar inom flera olika samhällsområden men även genom mål och uppdrag från regeringen.

Länsstyrelsen verksamhetsplanering utgår ifrån fem strategiska mål:

  • Ett jämlikt och jämställt Västra Götaland
  • Ett hållbart samhällsbyggande
  • Ett robust och motståndskraftigt län
  • Hela länet har kraft att verka och utvecklas
  • Ett samhälle med begränsad klimatpåverkan och god miljökvalitet

Målen är formulerade för att spegla ett regionalt och nationellt såväl som globalt perspektiv på Länsstyrelsens verksamhet och uppdrag. 

Länsstyrelsens arbete med Agenda 2030

Sveriges miljömål är den miljömässiga dimensionen i hållbar utveckling. Länsstyrelserna har anpassat de nationella miljömålen till förhållandena i de olika länen och tagit fram regionala miljömål. Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen och arbetar tillsammans med kommuner, regionen, näringsliv, högskolor, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i Västra Götaland. 

Länsstyrelsen genomför också många av de nödvändiga åtgärderna som till exempel bildande av naturreservat. Länsstyrelsens miljömålsarbete är inte bara kopplat till de nationella miljökvalitetsmålen utan är en integrerad del i alla globala målen. Länsstyrelsens arbete med Agenda 2030 följer också principerna om odelbarhet och delaktighet. Helhetssyn och samlade bedömningar är ett viktigt arbetssätt för Länsstyrelsen och att hjälpa olika målgrupper att göra rätt samt bidra med expertis när resurser och möjligheter ges. 

Miljömålsarbetet är levande. Vår kunskap om de bästa vägarna för att nå målen förbättras ständigt, och målen formuleras om i takt med att bättre kunskap kommer fram.

Vilka delmål bidrar Länsstyrelsen Västra Götalands län till?

Analysen baseras på Länsstyrelsen Västra Götalands läns egen redovisning av underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030, 2016.

Länsstyrelsen påverkar målet genom uppdrag inom lantbruk/jordbruk. Jordbrukets lönsamhetsproblem, till exempel inom mjölkproduktionen, medför risk för att fler lantbrukare avvecklar sin verksamhet om inte tillräckliga åtgärder sätts in. Den regionala livsmedelsstrategin behöver uppdateras som ett steg i att utveckla en hållbar matproduktion.

Länsstyrelsen arbetar för målet inom flera uppdrag, såsom naturvård, vattenförvaltning, energi/klimat och lantbruk/jordbruk. Det är viktigt att sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter beaktas för att produktionen ska kunna bli hållbar. Länsstyrelsen bedöms kunna göra mer för ett hållbart jordbruk och även för en mer hållbar livsmedelsproduktion. Minskade projektmedel och andra begränsningar i landsbygdsprogrammet har dock minskat möjligheten att ta olika initiativ.

Länsstyrelsen påverkar målet genom insatser för lantraser, kultursorter och skötsel av naturbetesmarker. Förvaltning av naturreservat och arbete inom åtgärdsprogram för hotade arter och miljöövervakning inverkar positivt på målet.

Länsstyrelsen arbetar med att stärka det förebyggande och främjande arbetet inom alkohol-, narkotika- och dopningsområdet samt stärka det tobaksförebyggande arbetet. Även alkohol- och tobakstillsynen är en viktig del av det förebyggande arbetet.

Delmålet är en viktig del av Länsstyrelsens miljöskyddsarbete med prövning, tillsyn och tillsynsvägledning. Även i Länsstyrelsens uppgifter rörande samhällsplanering och skydd av dricksvatten är miljöhälsoaspekter viktiga. Flera av de miljömål som Länsstyrelsen ska verka för tar upp kemikalier och föroreningar och i miljöövervakningen följer Länsstyrelsen vissa av dessa ämnen i miljön. Potential finns för mer omfattade insatser på området.

Länsstyrelsens tobakstillsyn är en viktig del av det tobaksförebyggande arbetet. Myndighetens arbete stärker kommunernas arbete.

Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för att de jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet, där delmål två rör utbildning. Länsstyrelsen följer genom regional statistik upp fördelningen uppdelat på kön gällande utbildning och yrkesval. Länsstyrelsen arbetar för att motverka könsstereotypa studie- och yrkesval.

Länsstyrelsen arbetar för att motverka diskriminering inom ramen för de jämställdhetspolitiska målen.

Länsstyrelsen har uppdrag inom mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel. Uppdragen syftar till att stödja samordningen i länen och att och bidra till att utveckla kompetens inom området mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelsen arbetar med kunskapsspridning gällande könsstympning.

I åtgärdsprogrammet för vatten enligt vattendirektivet finns det beskrivet åtgärder som syftar till att skydda dricksvatten. Länsstyrelsens verksamhet avser arbete med tillsyn av vattenverksamheter enligt Miljöbalken, arbete med vattenskyddsområden samt samhällsplanerings- och miljömålsinsatser för miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag.

I åtgärdsprogrammet för vatten enligt vattendirektivet finns det beskrivet åtgärder som syftar till att minska miljögifter i våra vatten. Länsstyrelsen arbetar bland annat med förorenade områden, tillsyn och tillstånd enligt miljöbalken, tillsynsvägledning för enskilda avlopp och andra åtgärder inom miljömålsarbetet. Frågor som rör vattenkvalitet lyfts även fram i Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering.

I åtgärdsprogrammet för vatten enligt vattendirektivet finns det beskrivet åtgärder som syftar till en hållbar vattenförsörjning. Länsstyrelsens verksamhet avser arbete med regionala vattenförsörjningsplaner, miljöskydd, miljömål och samhällsplanering.

Länsstyrelsen verksamhet inom vattenförvaltningen, havsmiljöförvaltningen och samhällsplanering påverkar målet. Som Vattenmyndighet för Västerhavet har Länsstyrelsen i Västra Götaland ett utökat ansvar inom området. Internationellt samarbete sker exempelvis med Norge för att statusklassa gränsvatten och för arbete med åtgärdsprogram för vatten.

Länsstyrelsens arbetar med detta mål inom vattenförvaltningen samt genom att beakta dessa frågor i samhällsplanering och naturvård. Länsstyrelsen anser att resurserna inte är  tillräckliga för att uppnå målet.

Länsstyrelsen ska enligt sitt energi- och klimatuppdrag främja, samordna och leda det regionala arbetet för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen verkar för att öka andelen förnybar energi i länet, till exempel genom investeringsstöd till solceller och gödselbaserad biogas inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

Länsstyrelsen ska bedöma hur insatser för energieffektivisering har påverkat utsläppen av växthusgaser, energieffektivisering och andelen förnybar energi i länet, vilket bidrar till det globala målet. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att få in energifrågorna i tillsynen.

Det finns många exempel på länsstyrelseinsatser inom olika uppdrag som bidrar till detta delmål, framför allt inom produktion, men på senare år alltmer arbete också för hållbar konsumtion. Uppdragen är regionalt tillväxtarbete, energi/klimat, miljömål och miljöskydd. Länsstyrelserna är representerade i det nationella arbetet med det globala ramverket för hållbar konsumtion och produktion (10 YFP). Potential finns för att göra fler insatser, inte minst för att integrera miljödimensionen i det regionala tillväxtarbetet.

Länsstyrelsen arbetar mot människohandel inom arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelsen bidrar till hållbar turism genom att skydda, informera om och tillgängliggöra och natur- och kulturmiljöer.

Länsstyrelsen verkar för att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster som att betala med och ta ut kontanter samt att företagare och föreningar ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton. Länsstyrelsen bevakar utvecklingen av tillgången till betaltjänster i länet och kan ge investeringsstöd för att tillgängliggöra tjänsterna i områden där de annars saknas.

Genom flera uppdrag (miljöskydd, samhällsplanering, energi/klimat, miljömål) verkar Länsstyrelsen för miljömässigt hållbar utbyggnad och renovering av transportinfrastruktur och annan teknisk infrastruktur, såsom VA, fjärrvärme m.m. Det är dock andra offentliga aktörer som är främst ansvariga. Länsstyrelsen verkar för miljöanpassning av industriprocesser bland annat genom tillsyn, prövning och miljömålsarbetet. Potential finns för fler insatser.

Länsstyrelsen arbetar brett med social hållbarhet, antidiskriminering, segregation och integration. Arbetet sker dels inom uppdragen mänskliga rättigheter, barns rättigheter, folkhälsa, antidiskriminering och jämställdet, men också genom vårt arbete med att integrera ett rättighetsperspektiv i alla våra uppdrag. Behovet och efterfrågan på stöd inom området ökar.

Länsstyrelsen bidrar till målet genom sitt arbete med nyanländas etablering. Området innebär dock stora utmaningar och arbetet behöver utvecklas ytterligare.

Arbete för hållbara transporter och transportsystem är en viktig fråga för Länsstyrelsen inom samhällsplanering, energi/klimat och miljömålsarbetet. Genom rådgivning och myndighetsutövning och aktiv medverkan i olika initiativ kan Länsstyrelsen verka för hållbara transporter.

Länsstyrelsen kan på olika sätt verka för detta delmål. Bland annat ska Länsstyrelsen vägleda kommunerna i samhällsplaneringen och tillhandahålla regionalt underlagsmaterial. 

Inom kultur- och naturarvsarbetet är Länsstyrelsen en av de viktigaste regionala offentliga aktörerna. Visionen för kulturmiljöarbetet 2030 är att: ”Alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”. Den breda ansatsen till trots är skyddet av enskilda värden och avgränsade miljöer fortfarande i fokus i svensk kulturmiljövård. Även om befintlig lagstiftning har bedömts tillräcklig finns det stora brister i tillämpningen, inte minst inom den kommunala planeringen. Kulturmiljöarbetet har också blivit eftersatt i miljömålssystemet. Det finns ett stort behov av fortsatt kunskapsuppbyggnad, exempelvis inom kulturhistoriska bebyggelsevärden, kulturhistoriska lämningar och fornlämningar vid sjöar och vattendrag.

Detta delmål avser flera kärnverksamheter på Länsstyrelsen (samhällsplanering, miljöskydd, miljömål). Länsstyrelsen har i uppdrag att övervaka luftkvalitén inom miljömålsuppdraget. Länsstyrelsen kan även ställa krav på att hänsyn ska tas till luftkvalitén vid prövning, tillsyn och samhällsplanering.

I samhällsplaneringen verkar Länsstyrelsen för att det ska finnas grönområden och tätortsnära natur. Dessa frågor kommer också upp i Länsstyrelsens relativt nya uppdrag inom friluftsmålspolitiken. Länsstyrelsen ser möjlighet att utveckla denna verksamhet.

Länsstyrelsens roll som statlig aktör i regionen, samordnare av staten på regional nivå samt aktör med ansvar att verka för de nationella målen regionalt och lokalt ger en möjlighet att främja dessa kopplingar. Här finns utvecklingspotential. Uppdrag som berörs är samhällsplanering/ byggande, miljömål, regional tillväxt och landsbygd/lantbruk.

Länsstyrelsen verkar för detta delmål genom flera av sina uppdrag, såsom samhällsplanering/byggande, miljömål, energi/klimat och klimatanpassning. Länsstyrelsen är även regional samordnare för samhällsskydd och beredskap.

Länsstyrelserna medverkar i arbetet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion (10 YFP) och är representerade i den nationella referensgruppen för arbetet. Inom miljömålsarbetet har Länsstyrelsen formulerat ett regionalt tilläggsmål som syftar till att skapa en ekonomi som är oberoende av fossila bränslen. I samverkan med fler regionala aktörer arbetar Länsstyrelsen med strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland där ett fokusområde är att främja förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster.

Länsstyrelsen har flera uppdrag som berör detta delmål. Bland annat utvecklar, samordnar och genomför vi en regional handlingsplan för grön infrastruktur* Arbetet med grön infrastruktur involverar flera aktörer i samhället, som till exempel markägare, myndigheter, kommuner och föreningsliv. Arbetet ska präglas av delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet för att skapa positiva ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Länsstyrelsen ger även stöd till småskaligt fiske för att möjliggöra ett hållbart nyttjande av fiskeresurserna. Frågan om resurseffektivitet ökar i betydelse för myndigheternas arbete, bl.a. genom introduktion av begreppet cirkulär ekonomi.

Länsstyrelsen arbetar med detta delmål genom det ordinarie miljöskydds- och miljömålsarbetet.

Avfallsförebyggande är ett område som fått ökat fokus på senare tid och här finns potential för Länsstyrelsen att göra mer tillsammans med andra aktörer regionalt och lokalt. Berörda uppdrag är då främst miljömål och miljöskydd. Länsstyrelsen arbetar även med gränsöverskridande avfallstransporter som syftar att förhindra spridning av illegal avfallshantering. Påpekas bör dock att kommunerna har huvudansvaret för avfallshanteringen.

Länsstyrelsen tar fram underlag, sprider kunskap och stöttar kommunerna i klimatanpassningsarbetet. Länsstyrelserna deltar i nationella och internationella konferenser om klimatanpassning. Länsstyrelsen har även tillsynsansvaret för dammsäkerheten i länet, vilket är av vikt för stärkt motståndskraft mot klimatrelaterade faror.

Länsstyrelsen och regionen har tagit fram en gemensam strategi, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Det handlar om åtgärder för hållbara transporter, klimatsmart mat, förnybara och resurseffektiva produkter och klimatsmarta bostäder. Målet är att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till 2030 jämfört med 1990 och att utsläppen från konsumtionen, oavsett var i världen de sker, minskar med 30 procent jämfört med 2010.

Länsstyrelserna ska samordna det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet samt energi- och klimatarbetet. Länsstyrelsen tar fram underlag, sprider kunskap och stöttar kommuner och andra aktörer i omställningen. Miljömålsuppdraget är också av betydelse för detta delmål.

Länsstyrelsen arbetar för detta delmål genom vatten- och havsmiljöförvaltningen, stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), landsbygdsprogrammet, avfallsförebyggande arbetet, arbetet med förorenade områden, prövning och tillsyn enligt miljöbalken, uppdrag om enskilda avlopp, åtgärder inom miljömålssystemet och genom att minska närsaltsläckage från jordbruket (projektet Greppa näringen). Länsstyrelsen anser att resurserna inte är tillräckliga för att uppnå målet.

Länsstyrelsen arbetar för detta delmål genom arbete med skyddade naturområden, planarbete, havsplanering, restaurering. Länsstyrelsen anser att resurserna inte är tillräckliga för att uppnå målet

Länsstyrelsen arbetar för detta delmål genom arbete med fisketillsyn, fiskevård, havsplanering och åtgärder inom havsmiljöförvaltningen

Länsstyrelsen arbetar för detta delmål genom arbete med skyddade områden, havsplanering och samhällsplanering.

Länsstyrelsen genomför regional miljöövervakning som tillgängliggörs via VISS (Vatteninformationssystem Sverige) och datavärdar samt samarbetar med forskningsprojekt.

Insatser sker inom ramen för de särskilda uppdrag länsstyrelserna har enligt EU:s två ramdirektiv för vatten respektive havsmiljö.

Länsstyrelsens arbete med grön infrastruktur, naturvård och landsbygdsfrågor är centralt för att bidra till detta mål. Grön infrastruktur bygger på att den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster prioriteras och integreras i den fysiska planeringen, och i den lokala och regionala utvecklingen. Länsstyrelsens naturvårdsuppdrag är centralt för att bidra till detta mål regionalt och lokalt. Länsstyrelsen anser att resurserna inte är tillräckliga för att uppnå målet och att tydligare statlig samordning och vägledning behövs inom området. Inom lantbruket är Länsstyrelsens möjligheter till insatser inte tillräckliga. Den brukade arealen åker- och betesmark minskar. Grundproblemet är en långvarigt låg lönsamhet i produktionssystem där marknadsutvecklingen har större betydelse än myndighetens insats. Möjlighet till uppsökande verksamhet och medel till anpassade åtgärder inom Landsbygdsprogrammet skulle ändå kunna påverka delmålet positivt.

Länsstyrelsens arbete med att skydda och förvalta värdefull natur är viktigt för att bidra till detta mål. Länsstyrelsens nya uppdrag om grön infrastruktur blir också ett viktigt verktyg för detta delmål, liksom utvecklingen av ekosystemtjänster.

Länsstyrelsen arbetar inom naturvården med flera olika insatser som påverkar delmålet, såsom åtgärdsprogram för hotade arter och reservatsbildning. Länsstyrelsens resurser är inte tillräckliga för att nå detta delmål. Länsstyrelsen erbjuder utbildning och ger ekonomiskt stöd till jordbrukare med inriktning att bevara den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Det finns behov av mer insatser inom detta område. Den brukade arealen åker- och betesmark minskar vilket gör att viktiga miljöer försvinner.

Länsstyrelsen arbetar mot invasiva arter inom miljömålsarbetet och vattenförvaltningen.

Länsstyrelsens nya uppdrag inom grön infrastruktur och ekosystemtjänster syftar till detta delmål. Länsstyrelsen godkänner, i flera sammanhang, miljökonsekvensbeskrivningars kvalitet, men saknar detta uppdrag inom fysisk planering enligt plan- och bygglagen. Tydligare statlig samordning behövs inom området.

Länsstyrelsernas uppdrag inom jämställdhetsområdet rörande mäns våld mot kvinnor påverkar delmålet. Även våra uppdrag inom ANDT (alkohol, och narkotika, dopning och tobak) samt mänskliga rättigheter handlar om rätten till skydd mot våld och övergrepp

Länsstyrelsens verksamhet som rör våld i nära relationer handlar om barn som utsätts för och bevittnar våld. Länsstyrelsen har uppdrag för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap, könsstympning, prostitution och människohandel.

Länsstyrelsen arbetar för rättssäkerhet i alla våra verksamheter.

Länsstyrelsernas chefsjuristnätverk arbetar löpande med frågor om att medvetandegöra och ta fram gemensamma riktlinjer och metoder i frågor såsom opartiskhet, jäv och mutor.

Länsstyrelsernas chefsjuristnätverk arbetar löpande med frågor om rättssäkerhet, transparens och tydlighet inom länsstyrelsernas styrning och beslutsfattande.

Länsstyrelsernas chefsjuristnätverk arbetar löpande och i särskilda arbetsformer för att stödja arbetssätt som innebär ett inkluderande deltagandebaserat beslutsfattande som bygger på lyhördhet. Länsstyrelsen i Västra Götaland deltar i ett forskningsprojekt inom Mistra Urban Futures som handlar om en socialt hållbar stadsutveckling. Projektet har tagit fram förslag på hur en ökad delaktighet och ett ökat medskapande med bl.a. civilsamhället kan uppnås på olika beslutsnivåer.

Länsstyrelsernas chefsjuristnätverk arbetar löpande och i särskilda arbetsformer med frågor om offentlighetsprincipens tillämpning och att dess syften upprätthålls i verksamheten.

Vill du läsa mer om övriga globala mål ?

Vill du ta en titt på andra utställare?

(Visited 274 times, 1 visits today)