BYGG OCH FASTIGHET

Hur kan byggsektorn minska sin miljöpåverkan?

Hur kan vi bygga nytt utan att slösa på resurser?

Hur kan fastigheter klara av extremväder?

Hur ser arbetet med hållbar bygg och fastighet ut?

Flera delmål berör hållbart byggandets och hållbara fastigheter. Till exempel:

 

Delmål 11.3: Inkluderande och hållbar urbanisering

Delmålet syftar till att förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

 

Delmål 11.B: Implementera strategier för implementering för inkludering, resurseffektivitet och katastrofreducering

Delmålet syftar till att öka antal städer och samhällen som antar och genomför integrerade strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna. 

 

Delmål 12.2: Hållbar förvaltning och användning av naturresurser. 

Delmålet syftar till att uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

 

Delmål 12.4: Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.

Delmålet syftar till att  uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark.

Läs mer om globala målen

Regeringens övergripande mål för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Målet är också långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Anslag i regeringens budget finns för bl. a:

  • Bostadspolitisk utveckling
  • Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
  • Innovativt och hållbart byggande

Läs mer om regeringens bostadspolitik

Våra utställare är exempel på regionalt och lokalt hållbarhetsarbete.

Ta en titt på verksamheter som gör skillnad regionalt och lokalt !

(Visited 507 times, 1 visits today)