Lokalförvaltningen - Göteborgs Stad

Lokalförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, anpassa och förvalta lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Det är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. Som en av Sveriges största byggherrar ställer Lokalförvaltningen även specifika funktions- och kvalitetskrav i sina Tekniska Krav och Anvisningar (TKA). Dessa krav ska sedan lokalförvaltningen, dess konsulter och entreprenörer följa genom alla delar av byggprocessen.

Lokalförvaltningen bygger och underhåller skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden samt boenden med särskild service i Göteborg. En del projekt är mindre renoverings- eller ombyggnadsprojekt av befintliga lokaler. Andra nybyggnationer löper under flera år och har flera hundra miljoner i budget. Vid nybyggnation satsar Lokalförvaltningen på lågenergibyggnader. Lokalförvaltningen ingår även i flera projekt med byggbranschen för att öka återvinning i byggprocessen.

Tillsammans med kunder och externa aktörer arbetar Lokalförvaltningen med forsknings- och utvecklingsprojekt inom flera olika områden.

Innovationsprogrammet Hoppet

Det som började som ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation är nu ett innovationsprogram för att stimulera innovation, generera kunskap och skapa bättre förutsättningar för fossilfritt byggande. Hoppet är ett undersökande innovationsprogram som prövar sig fram med olika processer och material för att hitta optimala lösningar. 

Programmets första steg är förskolan Hoppet, Sveriges första fossilfria förskola, som ska stå klar 2021. Förskolan ska byggas, så långt det är möjligt, med fossilfria material och metoder, från råvaror till byggarbetsplats. Även driften av förskolan ska vara fossilfri. 

Det långsiktiga målet med programmet är att bidra till att Göteborgs Stad minskar sina konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser med 75 procent fram till 2050. Innovationsprogrammet vill driva på omställningen till ett hållbart samhällsbyggande samtidigt som det ska skapa intresse och förståelse för behovet av fossilfria material och metoder.

Kort film om innovationsprogrammet Hoppet

Analys utifrån globala mål och delmål

Lokalförvaltningen bygger och underhåller kommunala förskolor och skolor.

Lokalförvaltningen bidrar till delmålet genom att skapa trygga, fredliga, ändamålsenliga och inkluderande lärandemiljöer för alla genom att ta hänsyn till jämställdhetsaspekter och anpassningar för elever med funktionsnedsättningar.

I slutet av 2017 antog lokalförvaltningen Solenergiprogram 2030. Enligt programmet ska alla takytor med god solinstrålning förses med solceller, vilket sker i samband med nyproduktion och takunderhåll i befintligt bestånd. Satsningen är en del av Göteborgs Stads arbete att nå sitt miljömål att ha hållbara och rättvisa nivåer av klimatpåverkande utsläpp år 2050. 

Lokalförvaltningen bidrar till delmålet genom att arbeta på flera nivåer med energieffektivitet. Exempelvis ska all nyproduktion vara lågenergibyggnader. flera. Dessutom är Lokalförvaltningen engagerad i flera forsknings- och utvecklingsarbeten som ska skapa mer energieffektivare byggnader och bostäder och en mer hållbar byggnadsprocess.

Lokalförvaltningen bygger för en hållbar framtid och bidrar till delmålet på olika sätt. Exempelvis så ska all nyproduktion vara lågenergibyggnader och alla takytor med god solinstrålning ska förses med solceller. Lokalförvaltningen ingår i projekt med byggbranschen för att öka återvinning i byggprocessen. Dessutom driver Lokalförvaltningen innovationsprogrammet Hoppet med fokus på klimatanpassad byggnation. Målet är att hjälpa byggherrar inklusive Lokalförvaltningen att driva fossilfria och klimatneutrala bygglösningar.

Lokalförvaltningen bidrar till delmålet genom sitt innovationsprogram Hoppet med fokus på klimatanpassad byggnation. Målet är att hjälpa byggherrar inklusive Lokalförvaltningen att driva fossilfria och klimatneutrala bygglösningar.

Lokalförvaltningen ansvarar för att bygga, anpassa och förvalta lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Genom att satsa på hållbara lösningar och upprustningar i form av solenergiinstallation, lågenergibyggnader, fossilfria byggmetoder och drift bidrar Lokalförvaltningen till att minska miljöpåverkan i städer.

Analys utifrån globala målens indikatorer

Som en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler bidrar Lokalförvaltningen med underlag till indikatorn genom sitt uppdrag att skapa trygga och inkluderande lärandemiljöer utifrån ett flertals aspekter, bland annat jämställdhet.

Lokalförvaltningen bidrar med underlag till indikatorn genom Solenergiprogram 2030 där alla takytor med god solinstrålning ska förses med solceller, i samband med nyproduktion eller underhåll. 

Lokalförvaltningen bidrar med underlag till indikatorn genom att bland annat satsa på lågenergibyggnader vid nyproduktion. 

Lokalförvaltningen bidrar med underlag till indikatorerna genom sitt innovationsprogram Hoppet som testar och utvecklar fossilfria och klimatneutrala bygglösningar samt sitt deltagande i projekt med byggbranschen för att öka återvinning i byggprocessen. 

Lokalförvaltningen bidrar med underlag till indikatorn genom att driva, utveckla och sprida fossilfria och klimatneutrala lösningar för byggnation och drift.

Vill du läsa mer om övriga globala mål ?

Vill du ta en titt på andra utställare?

(Visited 330 times, 1 visits today)