Five star campus - Chalmers som testarena

Five star campus är en testbädd för hållbara lösningar. Målet är att väcka nyfikenhet och öka förståelsen för den forskning inom hållbar utveckling som bedrivs på de olika campusområdena. Stor vikt läggs därför vid att kommunicera och tillgängliggöra forskningen genom bland annat demonstrationsprojekt.

Five star campus verkar för att fler projekt skapas i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle för att stärka övergången till hållbara system. Campusområdena är väl lämpade för sådana samverkansprojekt då de utgör mer kontrollerade miljöer än vanliga stadsdelar samtidigt som närheten till studenter och forskare främjar engagemang i test- och demoprojekt och bidrag i form av innovativa idéer. 

Alla satsningar inom Five star campus är inte synliga eller lättillgängliga i den fysiska campusmiljön men man kan boka en testbäddspromenad för att ta del av av vad som pågår.

Benämningen Five star campus syftar på programmets fem kärnbegrepp: öppet, kul, hållbart, experimenterande och samverkande. Namnet visar också programmets strävan att Chalmers campus blir väl ansedda campus ur alla aspekter, femstjärniga campus helt enkelt!

Johanneberg

På Campus Johanneberg pågår många projekt som handlar om hållbara energilösningar samt test- och demonstrationsprojekt inom stadsbyggnadsområdet. Johanneberg Science Park ligger också på campusområdet och initierar samverkan med näringslivet kring områdena samhällsbyggnad, energi och material.

Lindholmen

Lindholmens campus karakteriseras av en mängd aktörer där tyngdpunkten ligger på fordonsindustrin och IKT. Där finns flera test- och demoprojekt inom mobilitetssektorn. På campusområdet ligger även Lindholmen Science Park.

Onsala

Onsala rymdobservatorium är den svenska nationella anläggningen för radioastronomi och verksamheten drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet. Där ligger delar av Chalmers institution för Rymd-, geo- och miljövetenskap. Den forskning som bedrivs är i världsklass och har starka hållbarhetskopplingar.

Vi har analyserat Five star campus utifrån de aktiva projekten under 2021.

Five star campus testbädd ger förutsättningar till att öka och förbättra användningen av förnybar energi. Under 2018 och 2019 installerades 4200 kvadratmeter solceller på campus Johannebergs tak. Solcellerna ingår i olika forskningsprojekt som ska lösa de utmaningar som finns med solceller, exempelvis hur elsystem ska styras för att undvika elbrist eller överbelastning, samtidigt som de bidrar till Chalmers elförsörjning. Forskningsprojekt testar bland annat aktiva material för att höja solcellers verkningsgrad (Solar Initiative) samt solenergilagringsteknik. Den molekylära solenergitekniken MOST är ett utsläppsfritt energisystem för att lagra solenergi i molekyler för senare användning. Tekniken testas idag i liten skala i HSB Living Lab, ett forsknings- och samarbetsprojekt som fungerar både som bostad och laboratorium för forskare och studenter.

Five star campus testbädd ger förutsättningar till att förbättra energieffektiviteten genom flera forskningsprojekt om hållbara energilösningar. I projektet Solar Initiative testas en idé som kraftigt kan förbättra energieffektiviteten av solceller (se även analys av delmål 7.2). I EU-projektet Flexigrid utvecklas lösningar för elnäten för att möta den växande kapacitetsbristen med flexibilitet och uppdatera gamla system med smart teknik.

Five Star Campus testbädd ger förutsättningar för att Sverige ska uppnå en högre ekonomisk produktivitet genom teknisk uppgradering och innovation kring hållbara lösningar. Testbädden möjliggör testning av innovationer i större skala och inom olika sektorer. Detta bidrar även till att synliggöra nya innovativa lösningar för industrier och företag.

Five star Campus testbädd ger förutsättningar till att förbättra resurseffektiviteten genom flera forskningsprojekt. Chalmers kraftcentral är en avancerad energiforskningsanläggning där det bedrivs spetsforskning inom storskalig förbränning och förgasning av biomassa samt flamförbränning och koldioxidinfångning. Riksbyggen, Chalmers, Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park samarbetar kring konceptet Positive Footprint Housing där forskare undersöker hur man kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt. Forskningen handlar bland annat om energiproduktion, mobilitetslösningar, materialval och byggmetoder.

Five star campus bidrar med sin forskning till att anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Chalmers kraftcentral bedriver till exempel forskning kring förbränning och förgasning av biomassa samt flamförbränning och koldioxidinfångning. Forskning om energiproduktion, mobilitetslösningar, materialval och byggmetoder bidrar också till att ta fram lösningar som möjliggör en uppgradering av industri och infrastruktur.

Five star campus testbädd och demonstrationsprojekt visar upp innovationer och tekniska lösningar som är under utveckling eller klara att använda för att bland annat öka industrisektorernas tekniska kapacitet.

Five star campus testbädd ger förutsättningar för att skapa innovativa hållbara transport- och mobilitetslösningar. Electricity är ett exempel på test- och demonstrationsprojekt för hållbara och attraktiva transporter som har resulterat i 150 nya elbussar i Göteborgsområdet, efter Europas största upphandling av elbussar. Arbetet fortsätter nu med bland annat fler tester kring elbussar och elektrifierad trafik på älven. Även en självkörande minibuss inom S3-projektet (Shared Shuttle Services) testas nu på campus Lindholmen, efter att ha testkörts på campus Johanneberg. S3-projektets mål är att förbättra stadstransporter och minska behovet av parkeringsplatser.

På både Lindholmen och Johanneberg pågår liknande mobilitetsprojekt, Lima (Lindholmen lntegrated Mobility Arena) och Mojo (Mobilitet Johanneberg) som ska förenkla lokala och regionala resor, öka framkomligheten och bidra till en mer hållbar stad. På Johannebergs campusområde används även Hugo – en automatiserad självkörande leveransrobot vars syfte är att få ner koldioxidutsläppen genom att automatisera leveranser med kort transportsträcka.  Lärdomarna från samarbetet kring Electricity (se delmål 11.2) används nu i nya projekt för hållbarhet i staden, bland annat i två nya demoarenor: en marin testbädd för eldrivna färjor och en testbädd för eldrivna byggfordon och byggmaskiner.

Five star campus påverkar delmålet positivt genom att visualisera forskningsresultat och därmed hjälpa individer att göra hållbara val. Ett exempel är projektet Klimatsmarta luncher på campus som involverar flera av restaurangerna på Chalmers Campus. Där används menyplaneraren CarbonAte, som är utvecklat av chalmersforskare och start up-företaget Carbon Cloud, som visar upp goda val, ur flera aspekter, när det gäller mat. Ett annat projekt som ökar allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar är HSB Living Lab (HSB LL), ett boende-laboratorium för studenter och forskare där 120 projekt kring framtidens hållbara boende pågår. I samband med HSB LL:s 5-årsjubileum 15-16 april 2021 pågick eventet HSB LL 24H, där ett helt dygn av livesänd forskning visades. Programmet består av 60 olika inslag, från effektivisering av uppvärmning till cirkulärt kök, där insikter och lärdomar för framtidens hållbara boende står i fokus. Läs mer om HSB LL 24H >>>

Five star campus påverkar delmålet positivt med sina forskningsinsatser, samarbetsprojekt och testbäddar för hållbara och fossilfria energi-, boende-, material- och transportlösningar. Genom att öka kunskapsöverföring, testning och spridning av dessa lösningar kan klimatförändringarna och dess konsekvenser begränsas och klimatanpassning främjas.

Five star campus påverkar delmålet positivt genom att initiera, delta i samt sprida kunskap och information om både regionala, nationella och internationella projekt. Generellt är internationalisering ett viktigt verktyg för Chalmers som deltar i ett flertal universitetsnätverk för ökad utveckling av forskningsmiljöer och forskarutbildningar. Mellan 2012 och 2020 har Chalmers deltagit i 2 400 forskningsprojekt med hållbar utveckling som ämne och där Chalmers har samarbetat med över 2 000 olika partners i 76 olika länder. Five Star Campus driver relativt få egna projekt. Fokus är istället att stötta andras forskning, utveckling och innovation bland annat genom att underlätta för testning i verklig miljö på Chalmers campus och genom att synliggöra projekten och deras resultat för allmänheten.

Five star campus verkar för att aktivt visualisera och kommunicera de test- och demonstrationsprojekt som startas på campusområdena. Vi har valt att analysera en del av dessa projekt enbart utifrån globala målens inriktningar då projektens bidrag till underlaget för indikatorerna är svåra att värdera i siffror. 

Vill du läsa mer om övriga globala mål ?

Vill du ta en titt på andra utställare?

(Visited 297 times, 1 visits today)