KLIMAT 2030

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland driver tillsammans kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”, i samverkan med många andra aktörer. Här finns möjlighet för företag, organisationer, högskolor med flera att skriva på Klimat 2030 och därmed ställa sig bakom vårt gemensamma regionala klimatmål och arbetet med klimatomställningen. Idag står alla 49 kommuner och många företag bakom kraftsamlingen Klimat 2030. Företagen kan ställa om produktion och tjänster, kommunerna ansvarar för samhällsplanering och att erbjuda invånarna förutsättningar att bidra till klimatomställning. Kommuner som vill kan ta fram sin egen koldioxidbudget eller arbeta med en årlig takt för att minska utsläppen i linje med Västra Götalands koldioxidbudget.

Fokusområden

Klimat 2030 har fyra fokusområden där kraftfulla insatser bedöms få störst effekt. Inom dessa fokusområden prioriteras tolv satsningar där det finns en tydlig regional rådighet och där god klimatnytta kan förväntas.

Hållbara transporter

  • Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
  • Accelererad omställning till fossilfria fordon
  • Effektiva godstransporter
  • Klimatsmarta möten och semestrar

Klimatsmart och hälsosam mat

  • Minskat matsvinn
  • Främja hållbart lantbruk
  • Mer vegetariskt på tallriken

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

  • Större marknad för biobaserade material och drivmedel
  • Tjänster och cirkulära varor
  • Design för en hållbar livsstil

Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

  • Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
  • Effektiv och klimatsmart renovering

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling för västsvenska aktörer som vill agera för en attraktiv och hållbar framtid.

Kort film om Klimat 2030

Arbetssätt

För att bidra till en samhällsförändring arbetar Klimat 2030 på fyra olika sätt.

Föregångare

Västsvenska aktörer som kommuner, myndigheter, företag och organisationer ska visa ansvar och ligga i framkant  i omställningen inom sitt verksamhets-område för att inspirera andra. Det kan handla om medvetna inköp, investeringar och satsningar som skapar efterfrågan på hållbara lösningar.

Klimatplanering

Västra Götaland ska genomföra en nytänkande samhälls- och klimatplanering, med regionala infrastruktursatsningar och kommunala byggprocesser som genomsyras av omställningen till fossiloberoende. Planeringen ska också inkludera hantering av effekterna av klimatförändringarna.

Innovationer

Västra Götalands ska investera i testarenor och innovationer för att skapa jobb och utveckling. De centrala verktyg i detta arbetssätt är nytänkande forskning, testbäddar för ny teknik, samverkan kring pilotprojekt, kreativa inkubatorer och riktat innovationsstöd.

Attraktiva samhällen

Kommuner, lokala företag, föreningar och invånare ska samverka för att ta fram smarta lösningar och initiativ som delningsekonomi eller skapa lokala mötesplatser för distansarbete och odling för att underlätta omställningen till en fossiloberoende livsstil.

Kommunernas klimatlöften

Västra Götalands har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska utsläppen av växthusgaser minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. 

Kommunernas klimatlöften är en av Klimat 2030:s satsningar för att nå de regionala klimatmålen. I dagsläget har 48 kommuner antagit sammanlagt 326 löften, vilket kan ge utsläppsminskningar på 42 400 ton koldioxidekvivalenter. 

Kort film om kommunernas klimatlöften

Klimat 2030 påverkar delmålet positivt genom satsningar som ska främja utvecklingen av ett hållbart västsvenskt lantbruk. Ett hållbart lantbruk skulle ge minskad negativ klimat- och miljöpåverkan, samt bidra till arbetstillfällen på landsbygden. En sådan satsning är klimatsmart mat som ska uppmuntra till att öka användningen av råvaror som kan produceras i Västra Götaland. Läs mer >>>

Klimat 2030 påverkar delmålet positivt genom satsningar som ska främja en större marknad för biobaserade material och drivmedel.

Klimat 2030 påverkar delmålet positivt genom att prioritera energieffektiva bostäder och lokaler. 

Klimat 2030 påverkar delmålet positivt genom sitt bidrag i framtagandet av webbplatsen Klimatsmart Semester. Webbsidans syfte är att främja människors möjlighet att semestra hållbart. På hemsidan finns flera tips om lokala och nationella resmål för att uppmuntra resande inom Sveriges gränser. 

Klimat 2030 påverkar delmålet positivt genom satsningar för att minska transportbehovet och öka transporteffektiviteten samt användningen av kollektivtrafik. En förändrad stads- och infrastrukturplanering är avgörande för att lyckas med detta.

Klimat 2030 påverkar delmålet positivt genom satsningar som ska främja tillgängligheten till gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik för många samhällsgrupper, exempelvis för ungdomar och äldre. 

Ett av fokusområdena för Klimat 2030 är satsningar som ska minska städernas klimatpåverkan genom hållbara transporter vilket påverkar delmålet positivt. En av satsningarna är en accelererande omställning till fossilfria fordon. Andra satsningar för hållbara transporter är en effektivare och hållbarare godstransport samt klimatsmarta lösningar för att minska långväga resande med flyg för semester och tjänsteresor. Klimat 2030 har till exempel tagit fram en guide för att underlätta för organisationer och arbetsplatser att ta fram en miljöstyrande mötes- och resepolicy. Läs mer >>>

Klimat 2030 driver olika satsningar som bidrar till delmålet. Klimat 2030 föreslår fler hyrtjänster och cirkulära varor och är en del av ”FAC/T movement” som vill förändra modebranschen och aktivera människors garderober. Klimat 2030 driver även ett nätverk för köpcentrum som vill hitta innovativa vägar framåt. Västra Götaland har ett regionalt konsumtionsmål om att minska klimatpåverkan på västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen utsläppen sker, med 30 procent till 2030. Företrädare för Klimat 2030, exempelvis Klimatråd Västra Götaland, har även uttryckt behovet av ett nationellt konsumtionsmål. Läs mer >>>

Klimat 2030 presenterar konkreta åtgärdsförslag för hur matsvinn ska minska och påverkar därmed delmålet positivt. Klimat 2030 har tagit fram digitala utbildningar för matbutiker och offentliga kök om exempelvis minskat matsvinn och mer vegetarisk mat. Läs mer >>>

Klimat 2030 påverkar delmålet positivt genom att uppmuntra till en hållbar cirkulär konsumtion och uppmana till implementering av delad ekonomi och hyrtjänster. Klimat 2030 är bland annat en del av nätverket Cirkulär kommun. Klimat 2030 driver också en kampanj som heter Byggutmaningarna och som handlar om återbruk inom byggsektorn. Läs mer >>>

Klimat 2030 bidrar till delmålet genom satsningar för att underlätta hållbara val hos allmänheten. En av dessa satsningar är deltagande i projektet Kvarterets konsumtionen. Ett annat exempel är en guide för hur kommuner, arkitekter, samhällsplanerare kan jobba med inkluderande designprocesser för att underlätta en hållbar livsstil. Läs mer >>>

Alla fokusområden och satsningar inom Klimat 2030:s verksamhet bidrar på ett eller annat sätt till att bekämpa klimatförändringar och öka landets förmåga att främja låga växthusgasutsläpp vilket påverkar delmålet positivt. Klimat 2030 påverkar även lokal politik genom att bjuda in Västra Götalands kommuner till att anta klimatlöften med 20 åtgärder som minskar kommunernas utsläpp. Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har antagit en  koldioxidbudget med alla företag och kommuner som står bakom Klimat 2030. Läs mer >>>

Klimat 2030 påverkar delmålet positivt genom satsningar som ska främja konsumtionen av hållbara marina livsmedel.

Klimat 2030 påverkar delmålet positivt genom Klimatråd Västra Götaland som är en del av Klimat 2030 och vars roll är att samla det regionala ledarskapet för klimatomställningen.

I Klimatråd Västra Götaland samlas ledare från näringsliv, offentlig förvaltning, akademi och intresseorganisationer. Klimatrådet ska utgöra en samlande kraft och en stark gemensam röst som för upp avgörande frågor på regional, nationell och internationell nivå. Läs mer >>>

Klimat 2030 bidrar till indikatorn genom satsningar som ska främja utvecklingen av ett hållbart västsvenskt lantbruk

Klimat 2030 bidrar till indikatorn genom att prioritera energieffektiva bostäder och lokaler vid nybyggnation och upprustning. 

Klimat 2030 bidrar till indikatorn genom genom satsningar som ska reducera klimatpåverkan från byggsektorn. Hållbart val av material och hållbar byggprocess samt flexibla bostäder och lokaler är prioriterade områden. 

Klimat 2030 bidrar till indikatorn genom att bedriva satsningar för att minska transportbehovet samt öka transporteffektiviteten och användningen av kollektivtrafik. Tillgängligheten behöver i större utsträckning förbättras för många samhällsgrupper, exempelvis för ungdomar och äldre. Klimat 2030 föreslår att detta görs genom satsningar som ska främja möjligheter att gå och cykla samt öka möjligheten att åka kollektivt. 

Klimat 2030 bidrar till indikatorn genom satsningar som ska främja en förändrad stads- och infrastrukturplanering för att öka tillgängligheten till kollektivtrafik för många samhällsgrupper. 

Klimat 2030 bidrar till indikatorn genom satsningar som ska främja hållbara transporter. Exempel på satsningar är en accelererande omställning till fossilfria fordon, en effektivare och hållbarare godstransport samt klimatsmarta lösningar för att minska långväga resande med flyg för semester och tjänsteresor. 

Klimat 2030 bidrar till indikatorn genom att främja hyrtjänster och cirkulära varor vilket på sikt ska minska konsumtion och produktion av nya varor.

Klimat 2030 bidrar till indikatorn genom satsningar som ska minska matsvinnet i olika verksamheter – privata och offentliga – med hjälp av konkreta åtgärdsförslag.

Klimat 2030 bidrar till indikatorn då alla satsningar bidrar på ett eller annat sätt till att olika delar av samhället bekämpar klimatförändringar tillsammans och ökar landets förmåga att främja låga växthusgasutsläpp. Klimat 2030 påverkar lokal politik genom att bjuda in Västra Götalands kommuner till att anta klimatlöften med 20 åtgärder som minskar kommunernas utsläpp. 

Vill du läsa mer om övriga globala mål ?

Vill du ta en titt på andra utställare?

(Visited 347 times, 1 visits today)