TRANSPORT & ENERGI

Vilka är framtidens energikällor?

Hur kan vi ställa om till fossilfritt?

Hur kan transportsektorn utvecklas?

Hur ser arbetet med hållbara städer och samhällen ut?

Mål 7: hållbar energi för alla

En förutsättning för att kunna möta dagens och framtidens stora globala utmaningar, såsom fattigdom och klimatförändringar, är tillgång till tillförlitlig och förnybar energi samt rena bränslen.  En stor del av jordens befolkning har fortfarande inte tillgång till el samtidigt som efterfrågan på energi fortsätter öka i de utvecklade länderna. 

En stor andel av våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Vi behöver därför ändra både hur vi producerar och konsumerar energi. Förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag men det blir ändå en utmaning att övergå till ett fossilfritt samhälle.

 

Mål 11: hållbara städer och samhällen

Delmål 11.2 handlar om att tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla. Senast 2030 ska vi se till att alla får tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem. Även trafiksäkerheten ska förbättras genom att bygga ut kollektivtrafiken, i synnerhet för människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Läs mer om globala målen

Regeringens arbete med energipolitiken omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi. Politiken bygger på att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. I området ingår bland annat frågor om el-, värme- och gasmarknader, energieffektivisering och förnybar energi, såsom bio- och solenergi och vind- och vattenkraft.

 

Energipolitiken ska således skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.

 

Riksdagen har beslutat om dessa mål som en följd av energiöverenskommelsen:

– Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.

– Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP).

 

I februari 2021 gav Regeringen Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till en övergripande strategi för vätgas. Målet med strategin och åtgärdsförslagen är att utveckla och tillvarata möjligheterna med vätgas och elektrobränslen och underlätta för omställningen till fossilfrihet.

Läs mer om regeringens energipolitik

Våra utställare är exempel på regionalt och lokalt hållbarhetsarbete.

Ta en titt på verksamheter som gör skillnad regionalt och lokalt !

(Visited 426 times, 1 visits today)