STAD & SAMHÄLLE

Hur vill vi leva tillsammans?

Hur vill vi att vårt samhälle ska se ut?

Hur kan vi påverka? 

Hur ser arbetet med hållbara städer och samhällen ut?

Mål 11. Hållbara städer och samhälle 

Över hälften av världens befolkning bor i städer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav och vi  behöver bemöta dem på ett hållbart sätt. Växande städer kan till exempel bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. 

Vad menas med hållbar stadsutveckling? Det omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Dessutom behövs inkluderande och innovativ stadsplanering för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden. 

Läs mer om globala målen

Strategin innehåller övergripande mål för hållbara städer och nya etappmål i miljömålssystemet tillsammans med prioriteringar och nya insatser med tyngdpunkt på miljömässigt hållbar stadsutveckling. Strategin bidrar till att nå de nationella miljömålen liksom nationella mål inom andra politikområden. Den bidrar även till att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, särskilt till mål 11 om hållbara städer, samt till FN:s New Urban Agenda och EU:s urbana agenda.

Regeringen vill stärka kommunernas förutsättningar för att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer där människor möts och innovationer skapas. Städer behöver utvecklas så att alla dimensioner av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara. I städerna finns möjligheter att klara många av klimat- och miljöutmaningarna, och arbetet för en hållbar stadsutveckling är viktigt för att uppnå miljömålen.

För att stötta kommuner i arbetet med stadsutveckling har regeringen bildat Rådet för hållbara städer. I forumet deltar Länsstyrelsen och tio andra statliga myndigheter. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling.

Läs mer om Strategi för levande städer

Våra utställare är exempel på regionalt och lokalt hållbarhetsarbete.

Ta en titt på verksamheter som gör skillnad regionalt och lokalt !

(Visited 563 times, 1 visits today)