NATUR & HÄLSA

Vad behöver vi för att må bra?

Hur påverkar naturen vår hälsa?

Och hur påverkar vi naturen med vår hälsa?

Hur ser arbetet med hållbar natur och hälsa ut?

Många av FN:s globala mål berör hälsa och natur. I det här temat koncentrerar vi oss på naturens och hälsans inverkan på varandra. Hur vi påverkar ekosystemen på jorden har en inverkan på vattnets kvalitet samt produktionen av och tillgången på mat och därmed vår hälsa. På  samma sätt påverkar vår hälsa naturen omkring oss. Läkemedel och andra kemikaliers produktion och användning har en inverkan på ekosystemen omkring oss. 

 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande 

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

 

 

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. I synnerhet drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade inkomstmöjligheter och missade skoldagar. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.

 

 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år? Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land.

Läs mer om globala målen

Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen och består av 16 miljökvalitetsmål, ett generationsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat.

Alla miljökvalitetsmål berör temat natur och därmed vår hälsa.

Läs mer om Sveriges miljömål

Våra utställare är exempel på regionalt och lokalt hållbarhetsarbete.

Ta en titt på verksamheter som gör skillnad regionalt och lokalt !

(Visited 386 times, 1 visits today)