Sotenäs kommun

Sotenäs kommun ligger på ett näs mitt i Bohuslän, på Västkusten, mitt emellan Göteborg och Oslo. och med Kungshamn som centralort. Invånarantalet är strax under 10 000 och landareal är 138m2. Sotenäs kommun är känd för sin vackra natur, från skärgård till lövskog, och ett levande kust- och båtliv, både vinter som sommar.  Närheten till Västerhavet präglar kommunens arbete för att främja en bättre havsmiljö. Sotenäs kommun samverkar inom havs- och kustfrågor, bland annat genom ett aktivt medlemskap i  KIMO – Kommunernas marina miljöorganisation. Det är också i Sotenäs som Sveriges första marina återvinningscentral fick sin plats. Kommunen har också etablerat ett system av symbios mellan olika aktörer inom näringsliv för att ställa om till cirkulär ekonomi. Symbiosen inkluderar även sociala aspekter och samverkar med kommunens arbetsenhet. Läs mer om Sotenäs Symbioscentrum längre ner!

Varje år delar Sotenäs ut Hållbarhetspriset för insatser som bidrar till att upprätthålla livskraftiga ekosystem, cirkulär ekonomi och ett välmående samhälle. Priset är ett sätt att belysa hållbarhetsarbete som görs i kommunen genom att uppmuntra engagemang och goda initiativ som bidrar till en hållbar utveckling. Hållbarhetspriset kan delas ut till privatperson, förening, kommunal verksamhet eller företag, som i huvudsak är verksam/bedriver verksamhet i Sotenäs kommun.

I Sotenäs vänder vi utmaningar för att se möjligheter i samverkan mellan sektorer, branscher och aktörer.

Sotenäs film hade premiär på Sweden Innovation Days på Världsutställningen i Dubai 17-20 januari 2022.

Filmen ”Recycle. Upcycle. Reuse” visar hur arbetet med att återvinna plast från havet bedrivs på Sotenäs Marina Återvinningscentral, som drivs av Sotenäs kommun. 

Världsutställningen arrangerades av Vinnova tillsammans med AI Sweden, Energimyndigheten och Ignite Sweden. Aktörer från hela världen samlades med syfte att ta del av inspirerande talare, höra om unika sätt att arbeta med innovation samt träffa nya organisationer som kan leda till nya samarbeten för att bidra till en mer hållbar värld. 

Filmen är producerad av One Planet Production med Joakim Odelberg som fotograf och värd och Annica Lindeberg som manusförfattare och  producent.

Sotenäs kommuns arbete med samhällsutvecklingen och hållbarhet

Hållbarhetsstrategi 2030

Hållbarhetsstrategi 2030 bygger på följande:

  • Agenda 2030
  • Sotenäs vision om hållbar utveckling
  • Kommunfullmäktiges mål om att Sotenäs ska främja en hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

Sotenäs hållbarhetsarbete strävar efter att finna en balans mellan hållbarhetens dimensioner och cirkulär ekonomi spelar en central roll. Hållbarhetsstrategin är indelad i fyra fokusområden för arbetet med hållbar utveckling;

  • Hälsa och välbefinnande
  • Hållbara samhällen och landsbygd
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Havet som utgångspunkt

Sotenäs kommun deltar i Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) samarbetar i Glokala Sverige, som finansieras av Sida. Totalt deltar 163 kommuner och 18 regioner i Glokala Sverige.

Sotenäs kommun deltar i kraftsamlingen Klimat 2030.

Kommunen har antagit följande löften inför 2022:

1. Vi har en laddplan för kommunen
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi genomför energieffektiviseringar
16. Vi installerar solenergi
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Industriell- och social symbios

Sotenäs kommun driver Sveriges första symbioscentrum sedan 2015. Genom industriell- och social symbios vill kommunen skapa innovation, företagande, utbildning och sysselsättning samt bidra till en cirkulär ekonomi. Målet är att skapa fler jobb samt värna om miljön. I centret finns företag, Sotenäs Vuxenutbildning samt tjänstepersoner från kommunen.

Industriell symbios går ut på att överskottet av energi eller restprodukter från en industri ska kunna användas av en annan genom samverkan. På symbioscentret får företag hjälp med att testa sina idéer, komma i kontakt med potentiella samverkansaktörer och etablera sig som ny symbiosföretag. Sotenäs Symbioscentrum samverkar också kring resursen kompetens och kunskap. Det kallas för social symbios. Genom samverkan vill centret fylla företagens kompetensluckor. Ibland behöver personer med rätt kompetens vidareutbilda sig, till exempel i svenska, och det hjälper Symbioscentret med. 

I Sotenäs kommuns symbiosarbete ingår även att sprida kunskap om den symbiosutvecklingen som sker i kommunen. Symbioscentret är därmed en mötesplats för företag, akademi, skola och offentlig sektor och arrangerar evenemang för at ta emot besökare, från skolelever till Kronprinsessan Victoria. Symbioscentret har även besökt EU-parlamentet och EU-kommissionen vid ett par tillfällen för att berätta om sitt arbete.

Kortfilm om Sotenäs Symbioscentrums verksamhet
Karta över symbiosföretagen som ingår i Sotenäs Symbioscentrum

Vill du ta en titt på andra utställare?

(Visited 230 times, 1 visits today)