RE:Source

Regeringen har gett Vinnova, Energimyndigheten och Formas i uppdrag att satsa på strategiska innovationsområden. Ett resultat av denna satsning är RE:Source, ett strategiskt innovationsprogram som pågår under totalt tolv år och fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. På RE:Source får företag, myndigheter samt universitet och högskolor ökad möjlighet att samverka inom områden som är strategiskt viktiga för Sveriges internationella konkurrenskraft och för att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. 

Inom ramen för RE:Source har 50 miljoner kronor per år delats ut till olika projekt. Sedan RE:Source startade 2016 har över 200 projekt finansierats via programmet, främst genom utlysningar men även som strategiska projekt:

 • Utlysningsprojekten fokuserar på att ta fram innovationer och lösningar. Resultaten ska kunna påverka utvecklingen mot en miljömässigt och ekonomiskt hållbar cirkulär materialanvändning där avfallet är minimerat och resurser tas tillvara optimalt. 
 • RE:Sources strategiska projekt handlar ofta om att kartlägga ett område och samtidigt undersöka hur dess aktörer bedömer behovet av forskning och innovation. De strategiska projekten tar inte bara fram ny kunskap utan blir också ett sätt att säkerställa att RE:Source bidrar till att ta fram lösningar som faktiskt efterfrågas och kan få effekt.

Genom innovation är Sverige ett föregångsland för materialnyttjande inom planetens gränser – det är RE:Sources vision för år 2030.

På RE:Sources hemsida hittar du:

 • Utlysningar
 • Projektdatabas
 • Kompetensdatabas

Fokusområden

RE:Source har följande prioriterade utvecklingsområden under etapp 2 :

 • Hållbara erbjudanden bidrar till utveckling av hållbara produkter och tjänster 
 • Hållbart användande bidrar till utveckling av hållbart materialnyttjande
 • Hållbart cirkulationssystem bidrar till utveckling av hållbara material- och avfallshanteringsprocesser

RE:Sources arbetssätt

Fem plattform har tagits fram för att nå etappens
prioriteringar:

 • Kunskapsplattformen där kunskap tas fram och sammanställs  genom olika strategiska projekt 
 • Innovationsplattformen där innovativa lösningar tas fram genom projektutlysningar
 • Demonstrationsplattformen som arbetar med affärsutveckling och där kunskap och lösningar tillämpas, demonstreras och kommersialiseras  i samhället
 • Internationalisering där internationell FoI-samverkan ska skapa konkurrenskraft för svenska aktörer 
 • Kompetensutveckling syftar till att presentera och tillgängliggöra kunskap och lösningar så att
  de kan användas av många. Insatserna ska bidra till att resultat och kunskap hos en aktör övergår
  till en normförändring hos många. Insatser kommer i huvudsak att genomföras som strategiska
  projekt.

RE:Sources nya innovationsagenda

RE:Source har tagit fram en ny Innovationsagenda som kan användas som en guide vid beslutsfattande och inspirera till ökad takt i omställningsarbetet. RE:Agendan beskriver innovationsområdet hållbar resursanvändning som syftar till att stötta lösningar som bidrar till att jordens resurser nyttjas effektivt och inom planetens gränser. RE:Agendan finns både i fullversion och som en kortare sammanfattning.

Materialhjulet - en modell för cirkularitet

För att nå målet om en hållbar materialanvändning måste vi ta ut mindre mängder primära råvaror, återanvända material och komponenter samt förebygga och återvinna så mycket som möjligt av det som idag går till avfall. RE:Source har tagit fram en film för att visa hur det kan gå till.

Vi har analyserat RE:Sources bidrag till målen utifrån sitt uppdrag och de projekt som har skapats. För varje delmål listar vi exempel på projekt som konkretiserar hur delmålet kan nås. Läs mer i RE:Sources Projektdatabas >>>.

RE:Source bidrar till delmålet genom sina satsningar inom vattenrening. Exempel på projekt: Atium – Ny hållbar teknik för rening av vatten från tungmetaller; Flotationssepareringsprocess för plaster i avfallsströmmar

RE:Source bidrar till delmålet genom att fokusera på innovationssatsningar och projekt som utvecklar fram processer och lösningar för hållbart materialnyttjande och påskyndar omställningen till en mer hållbar resursanvändning. Exempel på projekt som påverkar både producent och konsument: En konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textilåtervinning; Naturkapital och värdeskapande: en databas om påverkan på naturkapitalet vid tillverkning; Myndighetssamverkan för ökad återvinning och resurseffektivitet; Digital plattform för ökad återvinningsgrad av plastråvara.

RE:Source bidrar till delmål 9.4 genom olika projekt som utvecklar fram rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser för att göra industrisektorn mer hållbar och resurseffektiv.Andra satsningar undersöker potentialen i industriell symbios. Exempel på projekt: Nästa generations koldioxidneutrala avloppsreningsverk – CarbonNextGen; Minskade CO2-utsläpp och förbättrad resurseffektivitet vid cementtillverkning, Ett cirkulärt system för emballageplast från byggindustrin, Industriell symbios i Sotenäs.

RE:Source bidrar till delmålet genom satsningar som förebygger byggavfall vid vattenskador och som kan sedan tillämpas vid till exempel översvämningar. Exempel på projekt: Hållbar hantering av vattenskador vid inströmmande vatten i våtutrymmen; Minskat avfall vid vattenskador genom torkning av luftspaltsbildande konstruktioner.

Genom sina satsningar inom policyanalyser, resurseffektivisering och cirkulär affärsmodeller bidrar RE:Source med underlag för att ta fram strategier på olika nivåer i samhället. Exempel på projekt: Strategiskt Verktyg för Cirkulär Omställning, INÅMAT: Incitament för återvunnet material; Internationell erfarenhetssammanställning av policyimplementering inom resurs och avfallshantering; Policyanalys i RE:Source, Naturkapital och värdeskapande.

RE:Source bidrar till delmålet genom projekt för hållbar användning av naturresurser. Exempel på projekt: Naturkapital och värdeskapande; Resurseffektivt samhälle.

RE:Source undersöker även cirkulära samarbetsmodeller inom matsvinn och bidrar därmed till delmålet. Exempel på projekt: Minskat matsvinn genom offentlig symbios.

Genom att undersöka metoder för att hantera farligt avfall bidrar RE:Source till delmålet. Exempel på projekt: Småskalig förbränning av farligt medicinskt avfall; Pyrolys och dehalogenering av plastbaserat WEEE i skruvreaktor; Omvandling av asbestcement till förädlade restprodukter – fortsättning.

Genom att ha fokus på innovationer inom hållbart materialnyttjande, återvinning, återbruk och cirkulär ekonomi bidrar RE:Source till att minska mängden avfall och därmed delmålet. Exempel på projekt: Minskade avfallsmängder genom magnetisk separation av bäddmaterial; Ett effektivt cirkulationssystem för nyttiggörande av hushålls- och verksamhetsavfall; Att förebygga verksamhetsavfall; Modellering av återvinning.

RE:Source bidrar till delmålet genom att driva projekt som utvecklar fram verktyg, modeller eller kriterier för hållbar offentlig upphandling. Exempel på projekt: Cirkulär upphandling i praktiken; Verktyg för offentlig upphandling av produkter i designfas; upphandlingsverktyg för minskat avfall vid nybyggnation.

RE:Source bidrar till delmålet genom projekt  som ökar allmänhetens medvetenhet om resursanvändning och underlättar hållbara val.  Exempel på projekt: Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet; Policy för cirkulär ekonomi – systemeffekter på konsumtions- och avfallsflöden; Innovativ cirkulär affärsmodell för Houdini Sportswear.

Genom satsningar för att rena förorenade jord och sediment bidrar RE:Source till delmålet. Exempel på projekt: Behandling av tennorganiskt förorenade sediment: återvinning och stabilisering

RE:Source bidrar till delmålet genom att initiera internationella samarbetsprojekt och internationalisering. Exempel på projekt: Benchmarking och internationellt samarbete, Internationell erfarenhetssammanställning av policyimplementering inom resurs och avfallshantering, Internationalisering av svensk FoI-samverkan

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden genom utlysningar och strategiska projekt. Vi har valt att analysera verksamheten enbart utifrån globala målens inriktningar eftersom själva projektens bidrag till  indikatorerna är svåra att värdera i siffror. 

Vill du läsa mer om övriga globala mål ?

Vill du ta en titt på andra utställare?

(Visited 204 times, 1 visits today)