Marine Stewardship Council - MSC

MSC är en internationell icke vinstdrivande organisation som främjar hållbart fiske. MSC grundades 1996 efter ett initiativ från naturvårdare på WWF, Världsnaturfonden, och representanter från livsmedelskoncernen Unilever, då överfisket blev ett akut och global utmaning. MSC är en helt oberoende verksamhet som driver ett certifierings- och miljömärkningsprogram för vildfångad sjömat från hav och sötvatten.

MSC-certifieringen uppfyller internationella riktlinjer för bästa praxis för certifiering och miljömärkning. innebär att både fisket har klarat miljöstandarden och leverantörskedjan har klarat spårbarhetsstandard. MSC:s standarder har utvecklats i samråd med fiskenäringen, forskare, miljöorganisationer och experter. Certifierade verksamheter kontrolleras varje år av oberoende experter. 

Det blå miljömärket visar att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön. 

MSC har tillsammans med ASC, Aquaculture Stewardship Council, en gemensam märkning för miljövänlig produktion av alger. Märkningen tar också hänsyn till socialt ansvarstagande av produktionen och gäller för både odlade och vildväxande alger.   

MSC samarbetar med yrkesfiskare, forskare och näringslivet. Målet är att det ska vara lätt för konsumenter att hitta och köpa hållbar sjömat i butiker och på restauranger.

MSC:s standard för hållbart fiske

MSC:s spårbarhetsstandard

  1. Certifierade leverantörer: certifierade varor köps från certifierade leverantörer
  2. Identifierbart: certifierade varor är identifierbara
  3. Särhållning: certifierade varor särhålls från icke-certifierade
  4. Spårbarhet och dokumentation: certifierade varor är spårbara och volymer dokumenteras
  5. Ledningssystem: organisationen har ett ledningssystem

MSC:s undervisningsmaterial

MSC arbetar också med skolor och undervisningsmaterial för att lära barn och unga mer om havet och fiske. Marin pedagogik eller havsmedvetenhet är viktiga begrepp i FN:s årtionde för havsforskning.  

Materialet består av lärarhandledda lektionsserier för naturvetenskapliga ämnen med presentationer, kortfilm, diskussionsunderlag och mycket mer.

Kortfilmen om havet och fisket, avsedd för undervisning.

Analys utifrån globala mål och delmål

MSC bidrar till delmålet genom att utveckla styrmedel för att uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion i sjö och hav MSC certifiering och miljömärkning är internationell och påverkar livsmedelsproduktionen i många delar av världen. Genom att påverka konsumenter att välja vildfångad sjömat och hållbara fiskemetoder så utarmas inte naturresurserna lika hårt vilket påverkar i synnerhet fisket i fattiga länder. 

MSC bidrar till delmålet genom att se till att sjömatens bestånd hålls livskraftiga. Genom att följa fisk- och skaldjursbestånden och anpassa fisket efter det minskar risken för utrotning och utarmning av den genetiska mångfalden i sjömaten från hav och sjö. 

MSC med sin miljömärkning och certifiering arbetar för att naturresurser från hav och sjö ska förvaltas och användas på ett hållbart sätt och bidrar därmed till målet. 

Certifiering och miljömärkning är ett sätt att påverka konsumentbeslut åt ett håll som främjar en viss miljöeffekt. Utöver själva märkningens budskap till konsumenterna bidrar även MSC till delmålet genom sitt utbildningsmaterial för skolor. MSC arbetar för att fler ska känna till miljöutmaningarna med dagens fiske samtidigt som de visar på en lösning som kan påverka utvecklingen åt rätt håll.  

MSC bidrar till delmålet genom att ställa krav på sina certifierade verksamheter att inte utarma fisk- och skaldjursbestånden samt att inte förstöra ekosystem under fisket. På det sättet skyddar MSC ekosystem i hav och sjö som är viktiga för att fortsätta kunna fånga vild sjömat. 

MSC bidrar till delmålet genom sin certifiering och miljömärkning som är ett incitament för att fler fiskare ska följa standarder som främjar ett hållbart fiske. MSC certifiering är en garanti för att sjömaten kommer från ett livskraftigt bestånd samtidigt som fisket har skett med hänsyn för havs– och sjömiljön 

MSC:s certifiering och miljömärkning är ett styrmedel som främjar ett hållbart nyttjande av ekosystem och bidrar därmed till delmålet. I Sverige har flera gösfiskare i sjöarna Hjälmaren, Mälaren och Vänern valt att bli MSC-certifierade. Omställningen till hållbart fiske började i Hjälmaren efter fiskarnas eget initiativ och återväxten blev framgångsrik att en MSC-certifiering motiveradesI det här fallet blev certifieringen ett sätt att höja fiskets värde och kommunicera ut en behövlig omställning till konsumenterna.  

Genom att främja ett hållbart fiske, både med hänseende till skaldjur– och fiskbeståndet och fiskets påverkan på havsmiljön, skyddar MSC den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer och bidrar därmed till delmålet. 

Analys utifrån globala målens indikatorer

Genom att följa arternas bestånd ser MSC till att deras certifierade verksamheter inte påverkar bestånden negativt. Därmed bidrar MSC med underlag till indikatorn. 

MSC miljöstandard och certifiering har tagits fram i samråd med experter och forskare för att säkerställa att skaldjur- och fiskbestånd hålls inom biologiskt hållbara nivåerGenom att fler fiskare certifieras enligt MSC standard kan överfisket begränsas vilket bidrar till indikatorn. 

Standarden som MSC bygger upp har tagits fram i samråd med forskare och experter och revideras regelbundet för att säkerställa att fisk– och skaldjursbestånden skyddas. MSC bidrar till indikatorn genom att ta hänsyn till fisk- och skaldjursbeståndens förändring över tid. 

Vill du läsa mer om övriga globala mål ?

Vill du ta en titt på andra utställare?

(Visited 608 times, 1 visits today)