Brinja är ett innovativt teknikföretag bestående av en grupp technördar med ambitionen om att digitalisera byggindustrin och skapa effektiva, säkra och hållbara byggarbetsplatser. Allt började med ett projekt tillsammans med Chalmers Venture och Qamqom som ville undersöka om radarsystem skulle kunna användas för att göra byggarbetsplatser säkrare. Efter utvärderingar och feedback från byggbranschen förstod Xavier Leon, VD, att evakueringssystem var bristfälliga. Standard i branschen är signalhorn och visselpipor. I stället för att bygga ett radarsystem valde Brinja att utveckla en digital plattform och hårdvara som kopplas upp mot byggarbetsplatsens befintliga infrastruktur och belysningssystemet. Brinjas motto var då ”Bringing workers home safe”.

Sedan januari 2018 har Brinja levererat sina tjänster till byggbranschens stora aktörer som NCC, Skanska och Peab. Genom deras feedback har ett flertal områden kring byggprocessen kunnat effektiviseras och utvecklas. Brinjas tjänster bidrar bland annat till att minska elförbrukningen för belysningen på byggarbetsplatsen med upp till 85%, förbättra byggarbetarnas arbetsmiljö och säkerhet samt effektivisera deras arbete. Brinja främjar på det sättet hållbarhet utifrån alla tre dimensionerna: social, ekonomisk och ekologisk. 

Brinja är byggt på samma sätt som smarta hem-system, fast på ett mer robust sätt. Brinja har utvecklat en egen IOT-plattform (Internet of things) anpassat för tuffa och klimatväxlande arbetsplatser. Det är en digital tvilling som visualiserar byggnaden via sensorer och skapar en säker och hållbar miljö genom att automatisera manuella processer. Byggföretagen skapar en effektivare och tryggare arbetsmiljö när de slipper manuella processer och mätningar. Därför är nu Brinjas motto ”Bringing connectivity and risk management to construction sites”. 

För att vara ett konkurrenskraftigt företag för framtiden är det viktigt att våga utmana traditionella arbetssätt. Det är än viktigare att företag vill ta ansvar och vågar testa innovationer för att stötta och driva utvecklingen framåt.

Anna Rundgren

 Idag erbjuder Brinja följande tjänster: evakueringssystem, kvalitetsmätningar, betongsensorer samt ljuskontroll. Nya tjänster kan adderas till det befintliga systemet på ett smidigt sätt. Tjänster som är under utveckling är inbrottsdetektor, wifi, automatisera värmefläktar, PPE bärbar falldetektor, vattenläckagedetektor, temporära dörrlås, med mera.

Produkterna är designade och producerade utifrån ett cirkulärt tänk. Brinjas kunder hyr produkterna/tjänsterna genom ett SaaS-modell (Software as a Service) vilket gör att Brinja har kontroll över sina produkter. Genom att ständigt arbeta med att utveckla enheterna, byta ut komponenter och serva dem, så ska de hålla minst 5 år. 

Evakueringssystemet

Evakueringssystemet kopplas mot byggplatsens belysningssystem och infrastruktur för att signalera när platsen behöver evakueras. Utöver detta får alla medarbetarna ett meddelande via appen. Arbetsledaren kan kontakta den som startade larmet för att få mer information samt kontrollera om alla medarbetarna befinner sig på återsamlingsplatsen, via geofencing. 

Ljuskontroll

Enligt Boverket står byggindustrin för 17 % av Sveriges totala energiförbrukning vilket innebär 17,85 TWh per år eller elförbrukningen av 3 570 000 hushåll. I dagsläget står belysningen på under hela byggprocessen, det vill säga mellan 1 till 3 år. Med tjänsten ljuskontroll kan byggföretagen minska elförbrukningen gällande belysningen väsentligt, upp till 85%. Brinja använder sig både av rörelsesensorer samt automatiska timern för att kontrollera ljuset.

Kvalitetsmätningar

Mätningar av till exempel luftfuktighet och temperatur görs idag manuellt och kräver att arbetsledaren tar sig runt hela byggarbetsplatsen flera gånger i månaden för att anteckna och analysera värdena för att identifiera uttorkning. Med Brinjas system automatiseras den manuella processen och kunden ges 80 datapunkter/realtidsdata per dygn om förhållandena i byggnaden. Sensorer kan installeras på hela byggarbetsplatsen. Kvalitetsmätningar används både för att säkra byggskedet, till exempel optimera förhållanden för att torka betongen, men också för att säkra arbetarnas arbetsmiljö. I dagsläget görs mätningarna relaterade till personalens hälsa, till exempel damm och gaser, utifrån analyser av arbetarnas kläder. Incitamentet till att bära skyddsutrustningen har visat sig öka med Brinjas system. 

Betongsensorer

Brinja gjuter in betongsensorer för att mäta temperatur, fukthalt och hållfastighet. Målet med detta är att uttorkningskurvan och vidta åtgärder innan risker eller fördröjningar uppstår.

Med Brinjas tjänster kan byggföretagen minska elförbrukningen för belysningen på byggarbetsplatsen med upp till 85%. Då byggindustrin står för 17% av Sveriges elförbrukning kan Brinja bidra till att öka byggsektorns energieffektivitet väsentligt.

Byggbranschen är en resurskrävande sektor. Byggarbetsplatser kopplas inte till fjärrvärmesystemet eller andra kommunala infrastrukturer för temperatur och belysning i byggarbetets första skede utan använder externa generator och bland annat fossila bränslen. Genom att se till att endast den nödvändigaste elförbrukningen sker bidrar Brinja till delmålet. Dessutom använder sig Brinja av ett hyrsystem som gör det möjligt att återanvända produkterna och spara på resurser.

Brinja bidrar till delmålet genom det evakueringssystem de tagit fram för att öka tryggheten på byggarbetsplatser. Byggarbetarna utsätts även för stora mängder partiklar och damm under sitt arbetsliv. Då skyddsutrustningen ofta känns obekvämt så bär inte alla den jämt, utan bara vid vissa byggprocesser. Med Brinjas system ökar mätningsfrekvensen av damm- och gasnivåer avsevärt vilket gör det möjligt att skydda arbetarna mycket mer effektivt. Även incitamentet till att bära skyddsutrustning har visat sig öka vid användandet av Brinjas app.

Brinja bidrar till delmålet genom att erbjuda ett flertal tjänster för digitalisering och automatisering av byggarbetsplats. Byggarbetsplatserna har inte än genomgått samma uppgradering och digitalisering som resten av byggsektorn. Mycket görs fortfarande manuellt vilket bidrar till ineffektivitet av både personal- och materialresursanvändningen. Detta kan även utgöra en fara för arbetarnas hälsa och bidrar allmänt till en otrygg och osäker arbetsmiljö. Utöver detta arbetar också Brinja med att påverka branschen mot en uppgradering av byggarbetsplatser genom att delta i forum och lobbying.

Brinja bidrar med underlaget till indikatorn genom att minska elförbrukningen för byggarbetsplatsens belysning med upp till 85%. 

Brinja bidrar med underlag till indikatorn genom att göra informationen om arbetsplatsens säkerhet och arbetsmiljörelaterade förhållanden mer tillgänglig för hela arbetslaget och därmed främja skyddsåtgärder elelr evakuering.

Vill du läsa mer om övriga globala mål ?

Vill du ta en titt på andra utställare?

(Visited 146 times, 1 visits today)